Odborná praxe 2/VS

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014

PředmětOdborná praxe 2/VS (OP2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lenka Görnerová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení150 h
Kombinované studium
Cvičení50 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • Praxe bude realizována na těchto pracovištích:
 •  Interní oddělení, oddělení dlouhodobě nemocných, kardiologie, oddělení intenzivní péče, neurologie, onkologie, odborné ambulance - diabetologie, kardiologie, nefrologie, revmatologie, ambulance bolesti.
 •  Chirurgické oddělení, traumatologie, ortopedie, oddělení intenzivní péče, ARO, kardiochirurgie, neurochirurgie, chirurgické ambulance, ostatní operační obory - ORL, oční.
 •  Oddělení gynekologie, porodnice, gynekologické ambulance.
 •  Dětské oddělení pro děti do tří let, oddělení velkých dětí, novorozenecké oddělení, Dětské centrum.
 •  Gerontopsychiatrie, uzavřená i zavřená oddělení PL, oddělení AT (alkohol a toxikomanie).
 •  Poradny se zaměřením na zdravý životní styl (např. poradna výživy, poradna drogového poradenství, poradna odvykání kouření aj.), pracovní lékařství, ordinace praktických lékařů pro dospělé nebo děti, zařízení pro mentálně a tělesně postižené, řízení pro seniory, Home care
 •  Ozdravovny, lázně, rehabilitační ústava, hospic, léčebny, aj.
 • Výuka bude probíhat individuálně v nemocnicích a zařízeních se smluvně uzavřeným vztahem.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • MASTILIAKOVÁ, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 192 s. ISBN 978-80-247-5376-8.
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ A. Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5538-0.
 • DOENGES, M. E., MOORHOUSE, M. F. Kapesní původce zdravotní sestry. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 569 s. ISBN 80-247-0242-8.
 • HERDMAN, Editor T. Heather a [překlad Pavla KUDLOVÁ]. Ošetřovatelské diagnózy: definice. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. 480 s. ISBN 978-802-4734-231.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-3419-4.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., OTRADOVCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 273 s. ISBN 978-80-247-3420-0.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., OTRADOVCOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 308 s. ISBN 978-80-247-3421-7.
 • Doporučená:
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ A. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 s. ISBN 978-80-247-5304-1.
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., HERNOVÁ, R., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 252 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 171 s. ISBN 978-80-247-1443-1.
 • VONDRÁČEK, L. et al. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 76 s. ISBN 978-80-247-6090-2.
 • TRACHTOVÁ, E. et al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 3.vyd. Brno: NZONCO Brno, 2013. 186 s. ISBN 80 -7013 -324 -4.
 • GURKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Klinické prostředí v přípravě sester. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 128 s. ISBN 978-80-271-0583-0.
 • JAROŠOVÁ, D., MAJKUSOVÁ, K., KOZÁKOVÁ, R. ZELENÍKOVÁ, R. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.
 • VONDRÁČEK., L. WIRTHOVÁ, V., PAVLICOVÁ, J. Základy praktické terminologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3697-6.

Anotace


Výsledky učení:


Cílem odborné   ošetřovatelské praxe je zdokonalování zručností, dovedností a návyků studenta, které se naučil v laboratorních podmínkách školních učeben. Studenti se učí samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu.  Praxe se uskutečňuje formou přímé či  nepřímé péče o pacienty/klienty  v souladu s platnou legislativou a podle  plánu praktické výuky na zdravotnických pracovištích.
Znalosti:


Student aplikuje poznatky získané v teoreticko-praktické výuce, učí se klientům poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň uplatňovat zásady prevence. Student zdůvodní svoje postupy při ošetřování klientů.
Dovednosti:


Student provádí nácvik  dovedností nutných pro vykonávání profese všeobecné sestry.  Student je schopen ošetřovatelské  intervence vykonávat bez zaváhání, umí si ošetřovatelskou péči   zorganizovat a v časové posloupnosti vykonávat. Studen má přehled o ordinacích, které je třeba u klienta vykonat.Obecné způsobilosti:


Výkony prováděné na odborné  praxi jsou zaznamenány do Záznamu odborné praxe všeobecné sestry (LOGBOOK).  Záznam obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky a   sledují jednotlivé kompetence a ošetřovatelské intervence, kterých má student  dosáhnout v rámci studijního plánu. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím