Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech (OPC2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. MUDr. František Bělina, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Koncepce oboru chirurgie.
 • Předooperační příprava, předoperační péče, komplikace.
 • Vyšetřovací metody v chirurgii.
 • Asepse, antisepse, chirurgická infekce.
 • Všeobecná ošetřovatelská anamnestika a diagnostika plánovaně hospitalizovaných chirurgicky nemocných.
 • Léčba v chirurgii: konzervativní, operační, operační postupy, miniinvazivní chirurgie.
 • Anestezie.
 • První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných krizových situacích.
 • Chirurgie hlavy, štítné žlázy.
 • Chirurgie plic, mediastina, srdce.
 • Chirurgie velkých cév.
 • Chirurgie jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva, rekta.
 • Chirurgie pankreatu, jater, žlučníku a žlučových cest, sleziny.
 • Chirurgie prsní žlázy.
 • Minimálně invazivní metody.
 • Traumatologie, popáleniny.
 • Urologie.
 • Ortopedie, ortopedická protetika.
 • Transplantační program.
 • Šokové stavy.
 • Poruchy vitálních funkcí, resuscitace.
 • Cvičení:
 • Specifika práce sestry na jednotlivých úsecích chirurgického oddělení.
 • Předoperační ošetřovatelská péče.
 • Pooperační ošetřovatelská péče
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s ránou.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta před a po operaci dutiny břišní – náhlé příhody břišní, apendicitis, ileus.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta se stomií.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním štítné žlázy (před a pooperační péče).
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním mléčné žlázy.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s traumatem.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta na plastické chirurgii.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s popáleninou.
 • Ošetřovatelský proces u pacienta před a po anestezii.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 9788024744124.
 • SLEZÁKOVÁ, L a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. 2. Přepracované vyd. Praha: Grada publishing, a.s. 2019. 261 s. ISBN 978-80-247-3129-2.
 • BEZDIČKOVÁ, Marcela a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3130-8.
 • MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s. 2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3.
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
 • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-403-4.
 • HOCH., J., LEFFLER, J. Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2011. 590 s. ISBN 978-80-77345253-7.
 • FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.
 • Doporučená:
 • DRÁBKOVÁ, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 234 s. ISBN 80-247-0419 - 6.
 • SCHUMPELICK, Volker. Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4531-2.
 • IHNÁT, Peter. Základní chirurgické techniky a dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0334-8.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Seznámit studenty se soustavou poznatků z všeobecné a speciální chirurgie a nadstavbových chirurgických oborů.Znalosti:


Student dokáže charakterizovat základní principy chirurgické léčby u dospělých a dětí, má vědomosti a schopnosti týkající se efektivní ošetřovatelské péče o chirurgického pacienta s důrazem na specifika jeho stavu a s využitím poznatků z jiných předmětů.Dovednosti:


Student dovede pečovat o pacienty s vybranými chirurgickými onemocněními a stavy na jednotlivých úsecích chirurgické péče ve všech věkových obdobích s prioritním zaměřením na identifikaci ošetřovatelských problémů, potřeb a prevenci.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v klinických stavech a onemocněních v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. V rámci předmětu se studující seznamují s problematikou první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.


Výukové metody: přednášky, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Zápočet – aktivní účast na cvičeních, splnění docházky na 70 %.


Zkouška – ústní formou, 1 otázka z obecné chirurgie, 1 otázka ze speciální chirurgie.


Zkouška ze znalostí získaných na přednáškách, cvičeních a studiem povinné a doporučené literatury. Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - ústní projev je samostatný, student pružně a správně reaguje na zadané otázky


B (velmi dobře) - ústní projev je samostatný, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


C (dobře)- v ústním projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


D (uspokojivě) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E (dostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F (nedostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:


Prezenční studium 


Přednášky: 24 hodin                            Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava: 4 hodin


Celkem: 40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím