Ošetřovatelská péče v neonatologii

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětOšetřovatelská péče v neonatologii (OPN-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantProf. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Růst a vývoj zdravého dítěte.
 • Fyziologie novorozence, statistické údaje péče o novorozence
 • Etika v neonatální péči.
 • Novorozenec s nízkou porodní hmotností.
 • Dědičnost, genetické poradenství, prenatální diagnostika, nejčastější genetické vady.
 • Patologický novorozenec
 • Hypotrofie novorozence, asfyxie a resuscitace novorozence.
 • Syndrom náhlého úmrtí, porodní traumatismus.
 • Plicní patologie novorozence, oxygenoterapie, metody arteficiální ventilace u novorozenců.
 • Žloutenky v novorozeneckém věku.
 • Transport novorozence.
 • Cvičení:
 • Ošetřovatelský proces u fyziologického novorozence.
 • Ošetřovatelský proces u kojení.
 • Ošetřovatelský proces u patologického novorozence.
 • Ošetřovatelský proces u novorozence s fototerapií.
 • Ošetřovatelský proces při resuscitaci novorozence.
 • Ošetřovatelský proces u novorozence s novorozeneckou sepsí.
 • Ošetřovatelský proces u novorozence s vrozenými vývojovými vadami.
 • Ošetřovatelský proces v průběhu transportu novorozence.
 • Resuscitace novorozence.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • HELLBRÜGGE, T., ŠOLTÉS, L., ARCHALOUSOVÁ, A., ILERČÍKOVÁ, D. Prvních 365 dní v životě dítěte. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 168 s. ISBN 978-80-247-3457-6.
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3940-3.
 • KLÍMA, J. A KOL. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5014-9.
 • PEYCHL, I. Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 164 s. ISBN 80-7262-283-8.
 • Doporučená:
 • MUNTAU, C. A. Pediatrie. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 608 s. ISBN 978-80-247-4588-6.
 • LEBL, J., JANDA, J., POHUNEK, P., STARÝ, J. et al. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. 698 s. ISBN 978-80-74921-315.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 925 s. ISBN 80-247-0668-7.
 • MATĚJČEK Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 182 s. ISBN 978-80-247-0870-6.
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-3593-1.
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 288 s. ISBN 978-80-247-3286-2.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je seznámit studenty s vývojem fyziologického a patologického novorozence, s péčí o novorozence. Dále vybavit studenty přehledem vrozených vývojových vad u dětí a specifikace péče o novorozence na JIP.Znalosti:


Student zná péči o fyziologického novorozence a patologického novorozence.Dovednosti:


Student má dovednosti potřebné ke zvládnutí ošetřovatelské péče v neonatologii.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v oboru porodní asistentka.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Zápočet – aktivní účast studenů na cvičeních, splnění docházky 75 %, zápočtový písemný test splněný na 70 %.


Zkouška – ústní formou, výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - ústní projev je samostatný, student pružně a správně reaguje na zadané otázky


B (velmi dobře) - ústní projev je samostatný, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


C (dobře)- v ústním projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


D (uspokojivě) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E (dostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F (nedostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 24 hodin                           Cvičení: 12hodin


Samostatná příprava: 24 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím