Psychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětPsychoterapeutické techniky v práci porodní asistentky (PTPPA-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Přednášky:
 • 1. Úvod do psychoterapie. Charakteristiky psychoterapeutických škol a technik.
 • 2. Racionální psychoterapie – výklad, přesvědčení, objasnění.
 • 3. Empatická psychoterapie.
 • 4. Abreaktivní psychoterapie – respektování klientů a jejich zážitků a pocitů. Odreagování
 • 5. Sugestivní psychoterapie.
 • 6. Hypnotická psychoterapie, posthypnotická sugesce.
 • 7. Tréningová psychoterapie – nácvik sebepoznání, averzní terapie.
 • 8. Změna názorů, postojů.
 • 9. Kompletní vedení a učení klienta.
 • Cvičení:
 • 1. Systematická desenzibilizace, nápodoba.
 • 2. Autogenní trénink.
 • 3. Asertivní techniky.
 • 4. Transakční analýza.
 • 5. Prvky jógy. Meditace.
 • 6. Aromaterapie. Muzikoterapie.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • VYMĚTAL, J. Úvod do psychoterapie. 2. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0253-3.
 • VYMĚTAL, J. et al. Obecná psychoterapie. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0723-3
 • VYMĚTAL, J. et al. Speciální psychoterapie: (úzkost a strach). 1.vyd. Praha: Psychoanalytické nakladatelství
  J. Kocourek, 2000. ISBN 80-86123-15-4.
 • Doporučená:
 • BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK, J., ŠIMEK, J. Psychosomatická medicína. 1.vyd. Praha: Grada, 1993. ISBN 80
  7169-031-7.
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-122-0.
 • VYMĚTAL, J., REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. 2. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN
  80-7178-561-X.

Anotace


Anotace předmětu a výstupy předmětuCíl:


Cílem je vybavit studenta základy psychoterapie jako součást základního kontaktu s pacientem a zvláštnostmi psychoterapie u somaticky nemocných. Dalším cílem je předat informace k pochopení možností a mezí psychoterapie. Psychoterapeutický výcvik zdravotníka jako obrana proti psychickému vyčerpání lékaře a zdravotníka.Znalosti:


Student zná základy psychoterapie a orientuje se v problematice psychoterapeutického výcviku zdravotníka jako obrana proti psychickému vyčerpání.Dovednosti:


Student dovede v praxi využít základy psychoterapeutického výcviku.Obecné způsobilosti:


Studující získávají vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím