Odborná praxe 3/PA

Studijní plán: Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětOdborná praxe 3/PA (OP3-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení200 h
Kombinované studium
Cvičení50 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

  • Výuka bude probíhat v nemocnicích a zařízeních se smluvně uzavřeným vztahem.
  • Praxe bude realizována na gynekologickoporodnických odděleních, na novorozeneckých odděleních, v gynekologických ambulancích aj.

Doporučená literatura

  • KAMENÍKOVÁ,M. – KYASOVÁ,M.: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále.. Grada, 2003
  • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007
  • ROZTOČIL a kol., Vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví, IDVPZ, 1998
  • VOLEJNÍKOVÁ, H.: Cvičení v práci porodní asistentky, IDVPZ Brno, 2002

Anotace

Odborná praxe je významnou součástí studijního programu Ošetřovatelství oboru Porodní asistentka. Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách klinických pracovišť teoretické vědomosti a dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko praktických studijních disciplín. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovednosti a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Studenti absolvují praxi na gynekologickém oddělení, na porodním sále a na oddělení šestinedělí. Na porodním sále budou provádět komplexní ošetřovatelskou péči o rodičku a její doprovod, budou odvádět porody a provádět první ošetření novorozence. Součástí praxe na gynekologickém oddělení je dle provozu přihlížet a asistovat při malých gynekologických zákrocích. V operační den přihlížet operacím na operačním sále. Dále na gynekologickém oddělení budou provádět ošetřování žen s patologickým těhotenstvím. Na oddělení šestinedělí budou studenti provádět komplexní péči včetně rehabilitace po porodu. Studenti budou umět identifikovat individuální biopsychosociální a spirituální potřeby klientek, budou umět vypracovat dlouhodobý i krátkodobý ošetřovatelský plán. Budou znát organizaci prenatální péče o těhotnou a organizaci prenatálních kurzů. Odborná praxe probíhá dle plánu praktické výuky. Klinická pracoviště pro výuku budou vybrána na základě stanovených standardů, budou splňovat stanovená standardní kriteria, jejichž platnost a dodržování bude smluvně zajištěno.Cíl:


Cílem odborné praxe je prohlubování praktických dovedností a aplikace vědomostí získaných v teoretických předmětech. Cílem je aby studenti aplikovaly poznatky získané v teoretické výuce, naučili se klientkám poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví. Dalším cílem je získání základních dovedností v práci porodní asistentky. Cílem zaměření odborné praxe je ambulantní ošetřovatelská péče, ošetřovatelská péče na porodním sále, šestinedělí, ošetřovatelská péče o těhotné ženy, o ženy s rizikovým těhotenstvím, ošetřovatelská péče o novorozence na novorozeneckém oddělení, ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů.Znalosti:


Student zná komplexní péči o pacientky. Vysvětlí a dokáže v praxi uplatnit jednotlivé ošetřovatelské postupy.Dovednosti:


Prakticky zvládá techniky ošetřovatelství v přirozených podmínkách klinických pracovišť. Student dovede pracovat metodou ošetřovatelského procesu. Student ovládá péči o těhotné ženy, ženy v průběhu porodu, po porodu. Zvládá péči o ženy před a po gynekologických operacích a malých gynekologických výkonech. Ovládá též péči o novorozence.Obecné způsobilosti:


Student získá komplexní schopnosti a nácvik dovedností nutných pro vykonávání profese porodní asistentky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím