Ekonomika podniku 1

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014

PředmětEkonomika podniku 1 (xEP1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Podstata podniku a podnikání, cíle a funkce podniku
 • Právní úprava podnikání
 • Právní normy pro podnikání FO
 • Právní normy pro podnikání PO
 • Majetková struktura podniku
 • Kapitálová výstavba podniku
 • Financování podniku a hlediska členění podnikového financování
 • Daňový štít
 • Finanční páka
 • Optimalizace kapitálové struktury podniku
 • Náklady
 • Výnosy
 • Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku
 • Vymezení a funkce výsledku hospodaření podniku

Doporučená literatura

 • LÍZALOVÁ, Lenka, KOZÁKOVÁ, Petra. Cvičebnice podnikové ekonomiky. Jihlava: VSPJ, 2016, 2, 1 sv. (62 s.). ISBN 978-80-88064-28-2
 • SYNEK, M. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • BOUKAL, P. Podniková ekonomika 1 - Sbírka příkladů. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2005, 142 s. ISBN 80-245-0679-3
 • Mikovcová H.a kol.: Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium. Skriptum VŠE 2006, 232 stran. ISBN 80-86898-78-4
 • SYNEK, M., a kol., H. Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.

Anotace

Cíl a zaměření předmětu: Cílem předmětu je uvést studenty do základních ekonomických pojmů, zásad a vysvětlit základní souvislosti řízení podniku.


Přednášky poskytují teoretická východiska z oblasti právních forem podnikání, majetkové a kapitálové výstavby podniku a vymezení výsledku hospodaření podniku. Cvičení jsou orientována na rozvoj praktických dovedností potřebných při řízení podniku s důrazem na podnikové výpočty.


Znalosti: Student rozumí tomu, která kritéria a jakou vahou vstupují do volby právní formy pro podnikání. Student chápe bilanční princip zobrazení majetku v rozvaze. Umí definovat pojmy náklady a výnosy a dokáže rozlišovat mezi pojmy výnosy a náklady na jedné straně a příjmy a výdaje na straně druhé. Student umí vysvětlit koncept výsledku hospodaření a cash flow.


Dovednosti: Student umí vybrat a zdůvodnit vhodnou právní formu podnikání pro zvolený podnik. Umí vypočítat čistou mzdu pracovníka, odpisy dlouhodobého majetku, sestavit rozvahu podniku a vypočítat průměrné náklady kapitálu.


Student dovede používat základní účetní výkazy, rozvahu a výkaz zisku a ztrát, jako zdroje informací o ekonomické a finanční výkonnosti podniku.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně vyhledávat informace o podnicích v příslušných rejstřících (Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík a Sbírka listin) a tyto informace kriticky zhodnotit.Zkouška:


Zkouška probíhá formou testu v e-learningovém prostředí Moodle. Do závěrečného zkouškového testu jsou řazeny příklady a otázky z okruhů probraných témat. Bodové hodnocení správnosti řešení příkladů a odpovědí na otázky zohledňuje jejich náročnost.


Obstát ve zkouškovém testu znamená napsat test alespoň na 70 %.


Hodnocení u zkoušky vychází z počtu dosažených bodů v bodovém hodnocení.  Do tohoto hodnocení se počítají body, kterých student dosáhl za aktivity v průběhu semestru a závěrečný test.


 Požadavky na zakončení (body v %):


A = 100 – 94


B = 93 – 89


C = 88 – 81


D = 80 – 76


E = 75 – 70


F = 69 – 0

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím