Ekonomika podniku 2

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětEkonomika podniku 2 (xEP2)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 PV 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Finanční výsledek hospodářské činnosti podniku
 • Peněžní toky, využití CF ve finančním řízení podniku
 • Kalkulace nákladů
 • Bod zvratu
 • Časová hodnota peněz
 • Metody hodnocení efektivnosti investic
 • Manažerská simulace

Doporučená literatura

 • LÍZALOVÁ, Lenka, KOZÁKOVÁ, Petra. Cvičebnice podnikové ekonomiky. Jihlava: VSPJ, 2016, 2, 1 sv. (62 s.). ISBN 978-80-88064-28-2
 • SYNEK, M. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8
 • SYNEK, M., a kol., H. Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2011, 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • SYNEK, Miloslav; KOPKÁNĚ, Heřman; KUBÁLKOVÁ, Markéta. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009. s. ISBN 9788074001543
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetní data v rukou manažera: finanční analýza v řízení firmy. 2. doplněné vyd. Brno: Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 8072265628

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit základní ekonomické úvahy při řízení podniku. Prostřednictvím manažerské simulační hry si studenti modelově procvičí rozhodování a jednání v situacích, které se vyskytují v podnikové praxi. Prostřednictvím manažerské simulace student pochopí základní pojmy podnikové ekonomiky, jejich vzájemné souvislosti a jejich praktické použití. Dalším dílčím cílem předmětu je rozvoj dovedností a návyků nezbytných pro praktickou řídící práci.


Přednášky poskytují teoretická východiska z oblasti podnikatelského plánování a finančního řízení podniku.


Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj praktických dovedností potřebných při řízení podniku s důrazem na podnikové výpočty kalkulací, bodu zvratu, efektivnosti investic a finanční analýzy. Manažerská simulace pak studentům umožní projít veškeré aspekty řízení firmy od ekonomiky, managementu, marketingu až po finanční řízení a controlling.


Znalosti: Student rozumí podstatě základních podnikových výpočtů. Student rozumí konceptu časové hodnoty.


Dovednosti: Student umí kalkulovat cenu výkonu, vypočítat bod zvratu jako nulový bod rentability výroby. Dále umí statickými i dynamickými metodami propočítat efektivnost investice. Student dokáže sestavit podnikatelský záměr písemnou formou a propočítat zakladatelský rozpočet pro první roky podnikání. Student pomocí základních metod finanční analýzy dokáže posoudit finanční zdraví podniku.Obecné způsobilosti: Student dokáže srozumitelně a přesvědčivě vyjadřovat svůj názor, prezentovat výsledky své práce.Studijní zátěž:Prezenční studium (hodin)Přednášky – 28, Cvičení - 28Samostatná příprava - 48Celkem – 104 Požadavky na zakončení předmětu:Zkouška:Zkouška probíhá formou testu v e-learningovém prostředí Moodle. Do závěrečného zkouškového testu jsou řazeny příklady a otázky z okruhů probraných témat. Bodové hodnocení správnosti řešení příkladů a odpovědí na otázky zohledňuje jejich náročnost. Hodnocení u zkoušky vychází z celkového počtu dosažených bodů v bodovém hodnocení.  Do tohoto hodnocení se počítají body, kterých student dosáhl za aktivity v průběhu semestru a závěrečný test. Požadavky na zakončení (body v %):A = 100 – 94B = 93 – 89C = 88 – 81D = 80 – 76E = 75 – 70F = 69 – 0

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím