Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014

PředmětGeografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch (GOS)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garantprof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 PV 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Vývoj vědního oboru, předmět, metody
 • 2. Sídelní prostor planety Země a jeho geneze
 • 3. Fázové společenské změny
 • 4. Antropogeneze, hominizace, sapientace
 • 5. Specifika demografické situace České republiky
 • 6. Vesnice
 • 7. Města a jejich rozmístění na Zemi
 • 8. Kritéria vymezování měst, geografická poloha měst a jejich funkce
 • 9. Prostorová struktura měst, plán – půdorys města a modely růstu
 • 10. Zázemí měst, prostorová působnost města, sféry jeho vlivu. W. Christaller, G. Zippf, B. Malisz a jejich přínos pro rozvoj teorie a praxe sídelní geografie
 • 11. Populační problémy světa
 • 12. Shrnutí učiva geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch

Doporučená literatura

 • CHALUPA, P.: Geografie obyvatelstva a sídel v přehledu a cvičeních. Brno: PedF MU, Brno, 1992. 109 s.
 • CHALUPA, P., RUX, J.: Geografie obyvatelstva ve cvičeních. Učební text. PdF MU, Brno 1990, 48 s.
 • CHALUPA, P.: Synergetické pojetí globálních problémů lidstva. PdF MU, Brno 1993, 49 s.
 • CHALUPA, P., HÜBELOVÁ, D.: Fázový společenský posun a Česká republika.
  Spisy PdF MU, sv. 108, Brno 2007, s. 236
 • CHALUPA, P., HÜBELOVÁ, D.: Sídelní struktury. Učební texty. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně, Brno 2011, s. 101, ISBN 978-80-7375-506-5
 • JANOUŠKOVÁ, E. Problematika trvale udržitelného rozvoje ve výuce geografie cestovního ruchu. In: Sborník z 3. mezinárodní konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU – TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ V CESTOVNÍM RUCHU. Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2008, ISBN 978-80-87035-13-9

Anotace

Cílem učebního předmětu Geografie obyvatelstva a sídel je:


- poskytnout základní informaci o počtu obyvatelstva planety Země, zákonitostech rozmístění obyvatelstva a o jeho struktuře a dynamice a jeho sídelních strukturách.


Znalosti:


- objasnit příčiny regionálních rozdílů hustoty zalidnění, rozdílů ekonomických a kulturních charakteristik na základě komplexní analýzy ve vztahu s geografickým prostředím.


Dovednosti:


- umět vysvětlit prostorové aspekty forem, struktury, funkcí, vzájemných vztahů a specifických zvláštností sídelních jevů v závislosti na geografickém prostředí a činnosti člověka


- vyhledávat, třídit a správně interpretovat demografická data., dovede zvažovat varianty pravděpodobného ekonomického vývoje.


Obecné způsobilosti: 


- být schopen aplikovat poznatky a dovednosti geografie obyvatelstva a základy demografie do problematiky cestovního ruchu


- orientovat se v demografické problematice jako globálním problému lidstva


- aplikovat poznatky sídelní geografie do problematiky cestovního ruchu


- dokázat analyzovat standardně dostupné informace, především statistické, a vyhodnocovat je v kontextu se specifiky České republiky, Evropy a oblastí cestovního ruchu ve světě

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím