Management destinace

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětManagement destinace (MDS-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. ( pachrova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Historické předpoklady socioekonomických procesů, které evokovaly vznik destinací, jejich destinačního managementu a marketingu
 • 2. Vymezení destinace cestovního ruchu (definice, mentální destinace, genius loci)
 • 3. Vymezení destinace cestovního ruchu (destinace na straně nabídky, destinace na straně poptávky, historické i současné procesy rajonizace území, rajonizace CR)
 • 4. Analýza přírodních a společenských předpokladů destinace a možnosti aktivace primárního potenciálu destinace
 • 5. Vazby mezi primárním potenciálem (přírodní a společenská atraktivita), sekundárním potenciálem (infrastruktura a suprastruktura) a terciálním potenciálem (management)
 • 6. Potenciály cestovního ruchu a možnosti jejich aktivace – analýza území
 • 7. Organizace destinačního managementu, jejich organizační struktura. Státní podpora destinačních organizací v ČR a EU. Czech Tourism a jeho role v organizačním systému destinačních managementů cestovního ruchu v Česku.
 • 8. Destinační management a jeho nástroje pro řízení destinace, pravidlo k+k+k, partnerství a role hlavních participantů
 • 9. Produkt destinace cestovního ruchu
 • 10. Produkt cestovního ruchu, klíčové obchody, targeting, branding, management kvality, trvale udržitelný cestovní ruch
 • 11. Marketingové řízení destinace
 • 12. Praktické příklady z praxe - případové studie organizací destinačního managementu a jejich činnosti
 • 13. Nové směry a trendy v destinačním managementu

Doporučená literatura

 • studijní materiály v elearningovém kurzu Management destinace
 • Palatková, M. Marketingový management destinací. Praha: Grada, 2011. 207 s. ISBN 978-80-247-3749-2.
 • Holešinská, A. Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 152 s. ISBN 978-80-210-5847-7.
 • Pachrová, S. , Janoušková, E. a Šedivá Neckářová, A., 2017. Marketingový výzkum návštěvnosti - významný nástroj destinačního managementu. Příklad Kraje Vysočina. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-7204-948-6.
 • Robinson, P., Luck, M. and Smith, S. L. J., 2013. Tourism. Part four: Tourism management, part five: Tourism development. Wallingford: CABI. ISBN 978-1-84593-976-2.
 • Gúčik, M. a kol., 2012. Manažment cieľového miesta cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI-BB. ISBN 978-80-8141-025-3.
 • Zelenka, J. a kol., 2008. Percepce krajiny a genius loci. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 978-7041-191-9.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými formami marketingu a managementu destinace tak, jak se historicky vytvořily a jak se postupně utváří i v České republice. Předmět navazuje na základní kurz marketingu a marketingu cestovního ruchu, obecný management i teoretické základy  geografie cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že v oblasti cestovního ruchu pracuje řada malých firem a podnikatelských subjektů a navíc do oblasti řízení a rozvoje cestovního ruchu v destinaci (regionu) zasahuje i veřejná správa a samospráva, je nezbytná spolupráce všech těchto subjektů.


Znalosti: Student umí definovat pojem destinace cestovního ruchu a produkt destinace, umí vysvětlit principy fungování destinačního managementu a zná různé typy destinačních společností. Student je schopen prokázat znalosti z oblasti strategického plánování v cestovním ruchu a operativního řízení cestovního ruchu v destinaci. Umí charakterizovat základní principy regionální politiky v oblasti cestovního ruchu a umí vysvětlit, jakým způsobem ovlivňuje integrace a globalizace v cestovním ruchu rozvoj destinace.Dovednosti: Student umí vyhodnotit potenciál cestovního ruchu v destinaci, vytvářet produkt destinace cestovního ruchu, zorganizovat síť pro využití trhu, vytvářet obchodních značku destinace, aplikovat metody řízení kvality a řízení výchovy a vzdělávání v destinaci. Je schopen získávat a vyhodnocovat statistická data v cestovním ruchu, včetně využití dat ze satelitního účtu cestovního ruchu. Ovládá tvorbu a využití informačních systémů, zná metodiku plánování v cestovním ruchu či aktivaci potenciálu, zná jak zvýšit atraktivitu destinace, dovede posoudit vliv globalizace a integrace na konkurenceschopnost destinace cestovního ruchu.Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně získávat integrující odborné znalosti v oblasti řízení cestovního ruchu na úrovni města, mikroregionu nebo regionu a další znalosti současných trendů v cestovním ruchu. Chápe problematiku získávání a vyhodnocování statistických dat, včetně využití dat ze satelitního účtu cestovního ruchu. Umí na základě analýzy informací formulovat návrhy změn pro danou destinaci. Dokáže se samostatně a odpovědně rozhodovat na základě rámcového zadání.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím