Veřejné finance

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětVeřejné finance (VF)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Věra Nečadová ( necadova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Obsah předmětu:
  • Vysvětlení základních pojmů
  • Specifikum rozhodování ve veřejném sektoru. Veřejná volba
  • Kořeny a vývoj teorie veřejných financí
  • Příjmy veřejných rozpočtů
  • Výdaje veřejných rozpočtů
  • Základy daňové teorie. Východiska daňové politiky
  • Sociální zabezpečení
  • Fiskální federalismus
  • Rozpočtová soustava ČR. Státní rozpočet
  • Mezinárodní aspekty veřejných financí. Rozpočet EU.
  • Fiskální politika
  • Rozpočtový deficit a veřejný dluh
  • Etické aspekty veřejných financí

Doporučená literatura

 • Povinná:
  •LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Studijní opora pro studenty kombinovaného studia. Jihlava: VŠPJ, 2012. ISBN (sine) – pouze pro kombinované studium
  •LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2. aktul. a roz. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. - pouze pro prezenční studium
  •PEKOVÁ, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. aktual. a roz. vyd. Praha: ASPI, 2008.
  •KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha: Wolters Kluver, 2010.

  Doporučená:
  •HAMERNÍKOVÁ, B., MAAYTOVÁ, A. Veřejné finance. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
  •IZÁK,V. Fiskální politika. Praha: Oeconomica VŠE 2010.
  •PEKOVÁ, J. Finance územní samosprávy: teorie a praxe v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluver, 2011.
  •PROVAZNÍKOVÁ, R Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktual. a roz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009.
  Legislativa:
  •Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění
  •Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
  •Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  v platném znění
  •Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  •Vyhláška MF 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
 • NEČADOVÁ,V.:Veřejné finance, Studijní opora, Jihlava: Vysoká škola polytechnická,
  2012, 327 str. ISBN 978-80-87035-69-6.

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti teorie veřejných financí (případně šířeji veřejné ekonomie), vytvořit a osvojit si vazbu mezi teorií a praxí veřejných financí, pochopit a vysvětlit podmíněnost veřejných financí veřejnou volbou. Přednášky jsou zaměřeny na výklad fundamentálních pojmů a souvislostí spjatých s veřejnými financemi. Na cvičeních jsou procvičována a diskutována jednotlivá témata na konkrétních případech a příkladech.


Znalosti: Student vyjmenuje a popíše základní vztahy veřejných financí, umí analyzovat, popsat a zdůvodnit souvislosti veřejných financí a veřejné volby. Vysvětlí pojmy veřejné statky, veřejný sektor, veřejné příjmy a výdaje, rozpočtová soustava, veřejný rozpočet, rozpočtové určení daní. Umí definovat hlavní specifika rozhodování ve veřejném sektoru. Umí analyzovat dopady rozpočtového deficitu a veřejného dluhu na ekonomický vývoj země v krátkém i dlouhém období.


Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat sociálně ekonomická data, týkající se veřejného sektoru, dovede zvažovat dopady očekávaného fiskálního vývoje na úrovni centrálního rozpočtu i rozpočtů decentralizovaných. Umí předvídat důsledky fiskálního vývoje pro podnik.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v běžné politickoekonomické realitě, průběžně sleduje a vyhodnocuje ekonomickou, politickou a sociální situaci v ČR a mezinárodním kontextu.  Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o ekonomickém a politickém vývoji země. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím