Makroekonomie

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014

PředmětMakroekonomie (MAE-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Jakub Dostál, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do makroekonomie, nástin dějin ekonomických teorií
 • Měření výstupu hospodářství
 • Rovnovážný výstup hospodářství
 • Modely ekonomické rovnováhy
 • Ekonomický růst a hospodářské cykly
 • Peníze a bankovní soustava
 • Inflace
 • Nezaměstnanost, Phillipsova křivka
 • Role státu v hospodářství, makroekonomická stabilizační politika
 • Fiskální politika
 • Monetární politika
 • Mezinárodní trh peněz
 • Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace
 • Vybrané problémy makroekonomie

Doporučená literatura

 • A. Základní literatura
 • HOLMAN, R.: Ekonomie. 6. vydání, Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6.
 • MUSIL, P., FUCHS, K., FRANC, A., GRIGARČÍKOVÁ, Š.: Ekonomie. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-126-7
 • MANKIW, N.G.: Principles of Economics. 8th Edition, Boston: South-Western College Pub., 2017. ISBN 978-1305585126.
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W. D.: Economics. 19th edition, McGraw-Hill Education, 2009. ISBN 978-0073511290
 • B. Doporučená literatura
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. 19. vydání, Praha: Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0
 • MANKIW, N.G.: Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1
 • MANKIW, N.G.: Macroeconomics. 9th Edition, Worth Publishers, 2015. ISBN 978-1464182891

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti makroekonomických teorií, osvojit si řetězce vazeb, pochopit a umět vysvětlit běžnou hospodářskou realitu či příčiny konkrétních makroekonomických jevů. Přednášky jsou zaměřeny na výklad fundamentálních pojmů, souvislostí a analýzu makroekonomických problémů a jevů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá
témata na konkrétních případech i příkladech.


Znalosti: Student zná a popíše základní makroekonomické veličiny a jevy, umí analyzovat základní mechanismus fungování národního hospodářství. Vysvětlí makroekonomický koloběh, makroekonomickou rovnováhu a ekonomické výkyvy v krátkém a dlouhém období. Umí definovat hlavní přístupy k makroekonomické stabilizační politice.


Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat makroekonomická data, dovede zvažovat varianty pravděpodobného ekonomického vývoje. Je schopen aplikace do řešení problémů podniku.    


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v hospodářské realitě a politice, průběžně sleduje a vyhodnocuje ekonomickou situaci (v ČR i v širším mezinárodním kontextu). Umí předvídat důsledky hospodářské politiky pro podnikovou praxi. Dokáže analyzovat standardně dostupné informace o ekonomickém vývoji země.


Podmínky udělení zápočtu v prezenčním studiu: (1) Povinná aktivní účast na cvičeních– tolerovány jsou 2 neomluvené absence za semestr. Aktivní účastí je myšlena připravenost studenta na cvičení. Nepřipravenost studenta na cvičení může vyučující hodnotit jako jeho neúčast. (2) Absolvování zápočtového testu a dosažení minimálně 60 % bodů. Na napsání zápočtového testu má student 30 minut. Pokud student zápočtový test nepsal a má neúčast řádně omluvenu, stanoví vyučující náhradní termín, ve kterém student test napíše. Student, který u testu neuspěje (tj. dosáhne méně než  60 % bodů), ale má splněnu aktivní účast, bude psát opravný test v termínu stanoveném vyučujícím. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení minimálně 60% bodů z opravného testu.  Vyučující může stanovit nejvýše jeden opravný zápočtový termín.


Podmínky udělení zápočtu v kombinovaném studiu: Vypracování a odevzdání POTu na konci semestru. POT má formu úvahy na téma: Možnosti využití poznatků z kurzu Makroekonomie v praxi. Rozsah POTu je cca 2 strany (řádkování 1,5, velikost písma 12). POT se odevzdává vedoucímu cvičení. Způsob odevzdání POTu (elektronicky či tištěná podoba) a termín odevzdání stanoví vyučující každého cvičení.


Podmínky složení zkoušky: Zkouška je pouze písemná a má podobu testu. Na napsání testu má student 60 minut. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je získání alespoň 60 % z maximálně možného počtu bodů.


Klasifikace: A 100-93 %, B 92-84 %, C 83-75 %, D 74-67 %, E 66-60 %, F 59 % a méně.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím