Studijní plán: Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

Předmět ()
Garantuje ()
Garant
Jazyk
Počet kreditů
Ekvivalent
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2010/2011 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 5 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Od personalistiky až po řízení lidských zdrojů
 • Personální strategie a personální politika
 • Vytváření pracovních míst, popis funkčního místa, specifikace požadavků
 • Analýza pracovních míst, používané metody, výhody a nevýhody. Využití analýzy v praxi
 • Získávání zaměstnanců, metody získávání zaměstnanců, výběrový pohovor
 • Orientace pracovníků, používané metody, vyhodnocování pracovního výkonu po ukončení doby orientace
 • Rozmisťování pracovníků, firemní strategie při obsazování pracovních míst, rozbor vnější a vnitřní mobility pracovníků
 • Pracovní vztahy, komunikace a vedení pracovníků, mobbing, bossing
 • Péče o pracovníky, péče o pracovní prostředí, informovanost o strategii firmy
 • Motivace pracovníků, teorie motivace, praktické příklady motivace a motivačních systémů
 • Hodnocení pracovníků, hodnocení pracovního výkonu, podklady pro přípravu hodnotícího pohovoru,praktické studie na vedení hodnotícího pohovoru
 • Personální agenda, práce personálního útvaru, vyhodnocování ukazatelů hodnocení práce s lidmi
 • Moderní metody řízení lidských zdrojů
 • Úloha lidských zdrojů v globálním řízení

Doporučená literatura

 • MĚRTLOVÁ, L. Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014. 978-80-7204-907-3.
 • MĚRTLOVÁ, L.: Personální management. VŠP Jihlava. 2011. e-learningová opora
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Management lidských zdrojů. 1. vyd. Nakladatelství C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179893-4.
 • KOUBEK,J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 3.vyd.Praha: Management Press, 2002. ISBN 807261-033-3.
 • BLÁHA, J. MATEICIUS, A., KAŇÁKOVÁ,Z.: Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books,a.s., 2005.ISBN 80-251-0374-9.
 • KOUBEK,J.: Personální práce v malých a středních firmách. 4. vyd.Praha: Grada Publishing,2011. ISBN 978-80-247-3823-9.
 • ARMSTRONG,M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • BUREŠ,V. Znalostní management a proces jeho zavádění. Průvodce pro praxi. 1.vyd., Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1978-8.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti v platném znění

Anotace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím