Marketing auf Deutsch

Studijní plán: Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětMarketing auf Deutsch (MGN)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Stanislav Rojík, Ph.D.
JazykNěmecky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • 1. Úvod do marketingu
  2. Marketingové koncepce
  3. Marketingová strategie firmy
  4. Marketingový mix
  5. Produktová politika
  6. Cenová politika
  7. Distribuční politika
  8. Marketingová komunikace
  9. Marketingový výzkum
  10. Kupní chování zákazníků
  11. Internacionální marketing
  12. Marketing služeb
  13. Shrnutí a opakování kapitol studia
  14. Shrnutí a opakování kapitol studia
 • 1. Einführung in Marketing
  2. Marketingkonzeption
  3. Marketingkonzeption
  4. Marketing-Mix
  5. Produktpolitik
  6. Preispolitik
  7. Distributionspolitik
  8. Kommunikationspolitik
  9. Marktforschung
  10. Absatzmärkte und Kundenverhalten
  11. Internationales Marketing
  12. Dienstleistungsmarketing
  13. Zusammenfassung und Wiederholung des Kapitels des Kurses
  14. Zusammenfassung und Wiederholung des Kapitels des Kurses

Doporučená literatura

 • Povinná:
  • KOTLER, P. ARMSTRONG, G. WONG, V. SAUNDERS, J.: Grundlagen des Marketing (Pearson Studium - Economic BWL, 5. vydání. München: Pearson Studium. 2010. ISBN: 978-3-86894-014-5
  • BRUHN, M. Marketing: Grundlagen für Studium und Praxis, 11. vydání, Heidelberg: Gabler Verlag. 2012. ISBN-13: 978-3834934390
  • BECKER, J. Marketing-Konzeption: Grundlagen des ziel-strategischen und operativen Marketing-Managements, 9. vydání. Vahlen. 2009. ISBN-13: 978-3800636945
 • Doporučená:
  • MEFFERT, H. BRZHN, M.: Dienstleistungsmarketing: Grundlagen - Konzepte - Methoden: Grundlagen - Konzepte - Methoden. Mit Fallstudien. 6. vydání. Wiesbaden: GWV-Fachverlage. 2008. ISBN: 978-3-8349-1012-7
  • KROEBER-RIEL, W. WEINBERG, P. GRÖPPEL-KLEIN, A. Konsumentenverhalten.9. vydání. Vahlen. 2008. ISBN-13: 978-3800635573

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi moderního marketingu, s jeho podstatou a funkcemi, s marketingovým výzkumem, chováním spotřebitele a s marketingovým řízením. Přednášky jsou zaměřeny na výklad fundamentálních pojmů a poskytnou úvodní náhled na problematiku marketingu, dále seznámí studenty se základními marketingovými situacemi a jevy. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech a případech z praxe.


 


Znalosti: Student umí vymezit základní kategorie moderního marketingu, definovat podstatu a funkci moderního marketingu, realizovat jednoduchý marketingový výzkum. Umí popsat chování spotřebitele. Dovede aplikovat základní zásady marketingového řízení.


 


Dovednosti: Student umí sestavit graf životnosti výrobku, bodu zvratu podniku a rovnovážnou cenu zboží. Na základě marketingového mixu umí přesně vyhodnotit všechny prvky marketingového mixu jak pro národní, tak i pro mezinárodní marketing. Dokáže přesně vytyčit jednotlivé kroky marketingového výzkumu.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen koordinovat své činnosti s ostatními členy v týmu, nést odpovědnost za výsledek, kontrolovat výsledky své i svých kolegů, srozumitelně a přesvědčivě vyjadřovat svůj názor, prezentovat výsledky své práce, pracovat v týmu.


 


Ziel des Kurses: Studierenden erkennen die grundlegenden Kategorien von dem modernen Marketing, Marketingfunktion, Marketingforschung, Kundenverhalten und Marketingleitung. Die Vorlesungen definieren die Einführung in die Problematik des Marketings. Die Übungen orientieren sich an praktische Übungen.


 


Wissen: Studierenden können die grundlegenden Kategorien von moderner Marketing, die Form und Funktion definieren. Studierende sollen die Wirkungsweise aktueller Marketingsituationen erkennen. Studierenden orientieren sich in der Problematik Marketing-Mix, Marketingkonzept, Marketingforschung, Internationales Marketing und Dienstleistungsmarketing.


 


Kompetenzen: Studierenden können der Markt analysieren, die Elemente des Marketings-Mix von Inlands- und auch Internationales Marketing ermitteln kennen, in einfaches Marketingkonzept, so wie ein einfaches Marketingforschung vorbereiten können.


 


Allgemeine Fähigkeiten: Unter der Fähigkeiten der Studierenden  die Aktivitäten mit anderen Mitgliedern des Teams gehören. Studierenden schaffen die Teamarbeit koordinieren. Haben Verantwortung für Ergebnisse des Teams. Überprüfen die Ergebnisse von der eigenen und auch  ihren Kollegen. Studierenden sollen überzeugend ihre Meinung äußern und die Ergebnisse der Teamarbeit präsentieren.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím