Český jazyk-u1

Studijní plán: Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětČeský jazyk-u1 (CEJ-u1)
GarantujeKatedra jazyků (KJ)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ

Sylabus

 • u1

  1. revize L1-3
  výslovnost, rod subst., klasifikace adj., posesivní zájm., časování – prézens,
  akuzativ sg, nominativ pl a akuzativ pl Mi,F,N

  týdentýden revize L 4-5
  2.
  akuzativ pl Ma, neurčitá a záporná zájm. a adverbia, modální slovesa,
  vokativ, adv. míry, vyjadřování pocitů

  3. týden L6
  min. čas, genitiv sg, čísl. řadové

  4. týden L7
  genitiv pl, shoda jmen a sloves po číslovce

  5. týden L8
  nominativ pl Ma, časové otázky, zájmena neurčitá a záporná
  6. týden L9
  slovesný vid, budoucí čas, lokál sg, tvoření adverbií
  7. týden L 10
  dativ sg, imperativ, reflexivní slovesa
  8. týden L11
  instrumentál sg, životopis
  9. týden L12
  opakovací lekce, charakteristika
  10. týden L1 /učebnice Intermediate Czech/
  nepravidelné stupňování adjektiv a adverbií, adjektiva slovesná
  11. týden L 2
  kondicionál, podmínkové věty s kdyby
  12. týden L 3
  dativ plurálu, slovesa s dativem
  13. týden L 4
  lokál pl, relativní věty s který,substantiva typu turista, průvodce
  14. týden
  opakovací lekce, práce s populárně naučným textem

Doporučená literatura

 • Bednářová, I., Pintarová, M.: Communicative Czech /Elementary Czech/, UJOP UK,
  Praha 1995
  Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech /Intermediate Czech/, vlastní
  náklad, 2004

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí mluvené i psané formy jazyka pro dorozumění v praktickém životě a rozvíjení schopností pracovat s odbornými texty.


Seminář se zaměřuje na práci s aktuálními populárně odbornými texty, na jejich jazykovou analýzu a diskusi k řešené problematice. Pozornost je věnována též stylistice a vlastnímu písemnému projevu studentů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím