Managerské účetnictví

Studijní plán: Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016

PředmětManagerské účetnictví (MU-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. et Ing. Lucie Sára Závodná, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od LS 2004/2005 a od ZS 2005/2006 P 6 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2006/2007 P 6 7 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 4 6 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 4 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví
 • Členění nákladů v manažerském účetnictví
 • Kalkulace – charakteristika, metody
 • Kalkulace
 • Kalkulační systém - 1. část
 • Kalkulační systém - 2. část
 • Rozpočty - 1. část
 • Rozpočty - 2. část
 • Vztahy mezi útvary a pojetí výnosů v nákladovém účetnictví
 • Řízení nákladů, výnosů a zisku
 • Nákladové účetnictví
 • Jednookruhová a dvouokruhová forma nákladového účetnictví
 • Odpovědnostní účetnictví
 • Metoda standardních nákladů a výnosů a analýza odchylek

Doporučená literatura

 • Fibírová, J., Šoljaková, L., Wagner, J., Petera, P. Manažerské účetnictví. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
 • Šoljaková, L. a kol. Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. Praha: Oeconomica, 2011.
 • Král, B. a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2015. ISBN 9788072612178.
 • Popesko, Boris. Moderní metody řízení nákladů. Praha : Grada, 2009. 240 s.

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů, které nabyli předchozím studiem účetnictví, a rozšířit je o znalost základních nástrojů, které se používají při vnitropodnikovém ekonomickém řízení organizací. Na přednáškách je představena logika ekonomického řízení podniku, vytvoření ekonomické struktury středisek, jež je nutným předpokladem pro uplatnění ekonomického řízení, a základní nástroje takového řízení v podobě kalkulací, rozpočtů a nákladového účetnictví. Na cvičeních jsou tyto nástroje aplikovány na zjednodušených příkladech.


Znalosti: Student umí vysvětlit logiku ekonomického řízení a zdůvodnit potřebu ekonomické struktury středisek pro jeho uplatnění. Dokáže vyjmenovat a vysvětlit základní principy metod uplatňovaných při kalkulování, sestavování rozpočtů a při účtování ve vnitropodnikovém nákladovém účetnictví. Umí rozebrat vzájemné souvislosti trojice hlavních nástrojů ekonomického řízení. Chápe význam stanovení cílových hodnot ekonomických veličin předem a zná způsoby jejich srovnání s výslednými údaji nákladového účetnictví při kontrole hospodaření.


Dovednosti: Student umí zkalkulovat náklady výkonů, sestavit rozpočet konkrétního střediska. Na základě popisu hlavních charakteristik účetně-ekonomického modelu podniku dokáže zaúčtovat typické výrobně-provozní transakce ve vnitropodnikovém nákladovém účetnictví podniku. Dokáže vyhodnotit plnění rozpočtů nákladů a plnění rozpočtovaného zisku.


Obecné způsobilosti: Student si osvojí obecné metody analýzy a syntézy. Student umí vyhledávat informace, pracovat samostatně a zodpovědně.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím