Softwarová podpora projektů

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016

PředmětSoftwarová podpora projektů (SPP)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
V 4 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 PV 5 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Časová analýza - metoda CPM - opakování
 • 2. Časová analýza - metoda PERT a simulace Monte Carlo v prostředí MS Excel
 • 3. Časová analýza - simulace Monte Carlo a využití programu Crystal Ball
 • 4. Analýza nákladů a metoda CPM/COST
 • 5. Přiřazování zdrojů a metody pro optimalizaci přiřazení
 • 6. Program MS Project – plánování projektu a časová analýza
 • 7. Program MS Project – nákladová analýza a přiřazení zdrojů
 • 8. Srovnání plánovaných projektů v MS Excel a MS Project
 • 9. Vlastní projekty a jejich prezentace

Doporučená literatura

 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
 • FIALA, P.: Projektové řízení – modely, metody, analýzy. Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-24-X
 • KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., STOLÍN, R. a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: EKOPRESS, 2016. ISBN 978-80-87865-26-2.
 • DLOUHÝ, M.- FÁBRY, J.-KUNCOVÁ, M.-HLADÍK, T.: Simulace podnikových procesů. Computer Press 2011. ISBN 978-80-251-3449-8
 • NĚMEC, V.: Projektový management. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0392-0.
 • ROSENAU, M.: Řízení projektů. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-218-1.
 • KERZNER, H. Projekt Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Hoboken: Wiley, 2006.

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti podpůrných technik projektového managementu s využitím softwarových nástrojů. Přednášky poskytnou potřebné teoretické zázemí pro většinu aspektů probírané problematiky, cvičení jsou orientována aplikačně na další rozvoj praktických schopností potřebných při projektovém řízení. Studenti se naučí pracovat s vybranými programy vhodnými pro plánování projektů (MS Project, Crystal Ball).


 


Znalosti: Student umí definovat pojem projekt, umí vysvětlit princip síťové analýzy a její základní techniky. Chápe rozdíl mezi deterministickým a stochastickým odhadem časové a nákladové náročnosti projektu, umí vysvětlit možnosti snižování nákladů v projektu.


 


Dovednosti: Student dovede i složitější projekt vymezit a strukturovat na dílčí činnosti, dovede naplánovat jeho harmonogram, rozpočet a personální zabezpečení, a to jednak ručně a jednak s pomocí softwaru (MS Excel, Crystal Ball, MS Project). Dovede analyzovat výši nákladů a vypočítat jejich možné snížení, umí vyřešit případné přetížení pracovníků v plánu projektu.  


 


Obecné způsobilosti: Student dokáže myslet v logických souvislostech, umí koordinovat činnosti v rámci menšího týmu a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím