Diplomový seminář

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016

PředmětDiplomový seminář (DIPS)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2013/2014 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2015/2016 P 6 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. ZA

Sylabus

 • Výběr tématu, vymezení předmětu a cíle práce
 • časový plán zpracování BP
 • Metody používané při psaní odborných ekonomických textů
 • Informační zdroje, práce s daty
 • Práce s citlivými údaji
 • Části bakalářské práce - povinná struktura
 • Práce s odbornou literaturou (zdroje, citace)
 • Základní východiska pro přípravu prezentace
 • Prezentace prací

Doporučená literatura

 • BOLDIŠ, P.: Bibliografické citace podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2. Část 1 [online]. Aktualizováno 11.listopadu 2004 [cit.2019-10-8]. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf
 • BORUVKOVÁ, J. a kol. Jak napsat bakalářskou práci. 1. vyd. Jihlava: VŠPJ 2007. skripta
 • BOLDIŠ, P. Bibliografické citace podle CSN ISO 690 a CSN ISO 690-2. Část 2 [online]. Aktualizováno 11.listopadu 2004 [cit.2019-10-08]. Dostupné z: http://www.boldis.cz/citace/citace2.pdf
 • Knihovna UTB-IVA: Odkazy na citace v textu - Harvardský systém. [online], [cit.2021-02-14]. Dostupné z:http://iva.k.utb.cz/lekce/odkazy-na-citace-v-textu/
 • KONEČNÝ L.: Bibliografické citace a citování. Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb, 2018, [online], [cit.2021-02-14]. Dostupné z: https://uvis.mendelu.cz/icuk-citace-a-citovani
 • KUBÁLKOVÁ, P.: Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12. [cit. 2019-10-8]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/3733#.
 • FABIÁNOVÁ, K.: Proč musíme citovat? UTB Zlín 2015, [online], [cit.2021-02-14]. Dostupné z:
  https://iva.k.utb.cz/lekce/proc-musime-citovat/
 • SP č. 1 /2021 - Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ (účinnost od 15. 2. 2021). VŠPJ 2021. Dostupné z: https://is.vspj.cz/spravce-souboru/soubor/stahnout-dokument/2068
 • SP č. 5 /2017 - Směrnice k zamezení plagiátorství na VŠPJ (účinnost od 24. 11. 2017). VŠPJ 2017. Dostupné z: https://is.vspj.cz/spravce-souboru/soubor/stahnout-dokument/1403

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s metodologií psaní bakalářských prací tak, aby zvládli formální náležitosti těchto prací a dále získali základní prezentační dovednosti potřebné pro obhajobu bakalářských prací.


Znalosti: Student umí popsat obecnou strukturu bakalářské práce a formální náležitosti práce, umí vyjmenovat jednotlivé části práce, dokáže sestavit osnovu práce. Chápe rozdíl mezi odoborným textem a běžným slohem, dokáže vysvětlit pojem citační etika.


Dovednosti: Student umí vyhledávat potřebné informace pro svou bak.práci, umí správně citovat, vytvářet odkazy na použité zdroje a správné bibliografické citace.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v základní problematice psaní odborného textu, umí prezentovat výsledky své práce.


 


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím