Komunitní péče v porodní asistenci I

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětKomunitní péče v porodní asistenci I (KPPA1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 4 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

 • BURDOVÁ, E., SCHMIED, Z., ŽENÍŠKOVÁ, M. Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená. Praha: ASPI, a.s., 2008. ISBN 978-80-7357-371-3.

 • ŠTROMEROVÁ, Z. Možnost volby. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-653-X. 

 • TEUSEN, G., GOZE-HÄNEL, I. Prenatální komunikace. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-753-1. 

 • KOLEKTIV AUTORŮ. Průvodce porodnicemi České republiky. Praha: Aperio, 2002. ISBN 80-903087-0-8.

 • JAROŠOVÁ, D. Úvod do komunitního ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2150-7.

 • KOBILKOVÁ, J. A KOL. Základy gynekologie a porodnictví. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-315-X.

 • HEŘMAN, H. Chlamydiové infekce v gynekologii a porodnictví. Moderní babictví 6, 2005.

 • HOLUB, Z. Kazuistiky z gynekologie a porodnictví. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-144-0. 

 • MARKOVÁ, M. a kol. Komunitní ošetřovatelství pro porodní asistentky: učební text pro porodní asistentky v komunitní péči. 1.vyd. Brno: NCO NZO, 2009. ISBN 978-80-7013-500-6.

 • DOLEŽALOVÁ, J. Porod doma. Praha: Formát, 2005. ISBN 80-86718-46-8. 

 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0668-7.

Anotace

Cílem předmětu je pochopit význam a úkol komunitní péče v gynekologickém ošetřovatelství. Osvojit si základní pojmy z komunitní péče v gynekologii.Znalosti:Student získá znalosti z oblasti porodní asistence v prevenci a léčbě při gynekologických onemocněních. Předmět je zaměřen zejména na komunitní péči o ženy.Dovednosti:Student rozumí organizaci komunitní péče v porodní asistenci. Student umí identifikovat a uspokojovat potřeby žen v komunitě. Student poskytuje edukační výchovu v prostředí rodiny.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím