Praxe založená na důkazech

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětPraxe založená na důkazech (PZD)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Seminární práce - analýza vhodného přístupu k hodnocení získaných důkazů a odborných zdrojů anebo formulování relevantní klinické otázky - písemná forma - hodnocení vyučujícím na základě skupinové prezentace závěrů a schopnosti jejich obhajoby.

Doporučená literatura

 • TAYLOR, J. H. Clinical guidelines and care protocols. Chichester: John Wiley and son, 2006. ISBN 0470-01982-4.

 • MELNYK, B. M., FINEOUT-OVERHOLT, E. Implementing Evidence-Based Practice. Real-Life Success Stories. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, 2011. ISBN 9781-935476-689.

 • MELNYK, B. M., FINEOUT-OVERHOLT, E. Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare. A guide to Best Practice. Philadelphia: Lippincott Williams, 2011. ISBN 978-1-6054-778-7.

 • HOLLAND, K., REES, C. Nursing: Evidence-Based Practice Skills. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956310-4.

 • CULLUM, N., CILISKA, D., HAYNES, R. B., MARKS, S. Evidence-based Nursing: An introduction. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. ISBN 978-1-4051-4597-8.

 • CRAIG, J. V., SMYTH, R. L. The Evidence-Based Practice: Manual for Nurses. Edinburgh: Elsevier, 2007. ISBN 0-443-10230-9.

 • BROWN, S. J. Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection. Sudbury: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-7637-58-1.

 • JAROŠOVÁ, D. Praxe založená na důkazech v ošetřovatelství (EBN). In PLEVOVÁ, I. a kol. (ed.). Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3557-3. 

 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 

 • LIČENÍK, R. Klinické doporučené postupy. Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2265-7. 

 • GLASZIOU, P., MAR, C. D., SALISBURY, J. Evidence-based practice workbook. Malden: Blackwell, 2007. ISBN 978-1-4051-6728-4.

 • DICENSO, A., GUYATT, G., CILISKA, D. Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice. St. Louis: Mosby, 2005. ISBN 978-0-323-02591-1.

Anotace

Předmět je zaměřen na dovednosti a znalosti důležité pro implementaci praxe založené na důkazech v ošetřovatelské praxi. Seznamuje studenty se základní charakteristikou praxe založené na důkazech, jednotlivými fázemi EBP, využitím odborných databází, s kritickým hodnocením nalezeného důkazu.


Studenti získají vědomosti potřebné ke kritickému hodnocení aktuálních vědeckých a odborných publikací, naučí se základnímu algoritmu praxe založené na důkazech: konkrétní pacient - formulace klinické otázky - vyhledání a zhodnocení kvality relevantního důkazu - aplikace do praxe a monitorování změny. Naučí se pracovat s dostupnými elektronickými databázemi, vyhledávat a analyzovat validní zdroje.Dovednosti:


Student charakterizuje principy evidence-based practice. Student zná význam praxe založené na důkazech. Student popíše jednotlivé kroky procesu EBP. Student je schopen formulovat klinickou otázku v PICOT formátu. Student pracuje s dostupnými elektronickými databázemi. Student vyhledává důkazy v dostupných zahraničních databázích. Student vyhledává a analyzuje validní zdroje. Student kriticky zhodnotí kvalitu nalezeného důkazu. Student aplikuje nejlepší důkazy v praxi.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím