Management kvality ve zdravotnictví I

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětManagement kvality ve zdravotnictví I (MKZ1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 2 3 kr. ZA

Sylabus


 • Přednášky:
  Úvod do předmětu, kvalifikační a osobnostní profil manažera v ošetřovatelství.
  Komunikace – její cíle, funkce, typy, výběrový přijímací pohovor a úkoly manažera při pohovoru, porady a jejich vedení.
  Funkce organizování v podmínkách zdravotnických zařízení a v oblasti zdravotnických služeb, rozdělení zdravotnických zařízení a zdravotní péče, zdravotní pojištění.
  Personální management v ošetřovatelství.
  Hodnocení pracovníků – formy a metody pracovního hodnocení, možné problémy.
  a obtíže při hodnocení, kladné a negativní hodnocení pracovníků.
  Výchova a vzdělávání v ošetřovatelském managementu, prognostika ve službách personálního managementu.
  Kreativita v profesní činnosti.
  Zvládání zátěžových situací, konflikty a jejich rozdělení.
  Management kvality v ošetřovatelství – vymezení pojmu, koncepce kvality, hodnocení kvality v systému zdravotní péče, filozofie managementu kvality ošetřovatelské péče, model zabezpečení kvality, normy ošetřovatelské praxe, jejich význam a zásady zpracování, formulování kritérií pro dosažení stanovených norem.
  Ošetřovatelský audit – členění, manažeři ošetřovatelské péče, hodnocení kvality poskytované péče – metody a formy hodnocení.
  Finanční a právní aspekty managementu – náklady zdravotnických zařízení a jejich členění, základní zákony pracovně-právních vztahů.
  Informační systém v managementu ošetřovatelství.
  Cvičení:
  Techniky prognózování - statistické techniky, Delfská technika, strategické analýzy –
  SWOT analýza, analýza silových polí, analýza příčin a důsledků, Strategické plánování –
  definování vize organizace.
  Vedení - styly práce vedoucích, moc řídícího pracovníka, techniky motivace a stimulace pro řešení úkolů v organizaci, kooperace a soutěživost ve skupině, možnosti rozvoje osobnosti manažera. Rozdělování kompetencí a pravomocí, delegování pravomocí.
  Management změn. Odpor ke změnám a způsoby jeho zvládání.
  Reingeneering v organizaci.
  Řízená péče a DRG systém. Nástroje řízené péče.
  Case management, plánované propouštění pacientů. Mapy péče (kritické cesty).
  Management kvality – význam, standardy, audity, akreditace.
  Tvorba standardů v ošetřovatelství.
  Management kvality – desetikrokový model zavádění kontinuálního zvyšování kvality.
  Management rizik. Management času.
  Základy marketingu pro zdravotnický sektor.

Doporučená literatura

 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008. 196 s. ISBN 978-80-247-2616-8.

 • ŠKRLA, P. 2005. Především neublížit. Brno: NCONZO. 2005. 162 s. ISBN -80-7013-419-4.

 • ZÁKON č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

 • BROWN. S. J. Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection. 2012. ISBN 978-1-4496-2406-4. 

 • ČESKÁ ASOCIACE SESTER. Prevence pádu a zranění pacienta/klienta a jeho řešení. Praha: Galén, 2007. 44 s. ISBN 978-80-7262-585-7.

 • DICENSO, GUYATT, CILISKA. Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice. Mosby 2005. ISBN -13 978-0-323-02591-1.

 • GAWANDE, A. Komplikace - chirurgovy poznámky. Praha: Baronet, 2010. 74 s. ISBN 978-80-7384-315.

 • SAK ČR 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. vyd. Praha: Tigis, 2013. ISBN 978-80- 873-23-04-05.

 • SAK ČR 2010. Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče. 2. vyd. Praha: Tigis, 2010. ISBN 978-80-903750-9-3.

 • SAK ČR. 2009. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 1. vyd. - dotisk. Praha: Tigis, 2009. ISBN 978-80-903750-6-2.

 • JCI, 2009. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 312 s. ISBN 978-80-247-2436-2.

Anotace

Definovat hlavní cíle a rysy systému kvality poskytované zdravotní péče, definovat předpoklady kvality zdravotní péče a parametry jejich prvků, vysvětlit možnosti měření kvality poskytované péče a pojmy standardů kvality a indikátorů kvality, rozpoznávat determinanty implementace systému kvality zdravotní péče, nahlížet na zlepšování kvality jako řízení procesů, vysvětlit zásady soustavného zlepšování a kontroly kvality, objasnit úlohy vrcholového, středního a liniového managementu při implementaci a řízení kvality, diagnostikovat kvalitu a nekvalitu činností a funkcí zdravotnických zařízení, chápat zásady implementace managementu zlepšování kvality zdravotní péče, seznámit se s nástroji kontroly, měření a zlepšování kvality ve zdravotnictví, seznámit se s metodami a principy auditu, akreditacemi zdravotnických zařízení, zvyšováním kvality ošetřovatelské péče a managementu mimořádných událostí.Znalosti:Umí charakterizovat rizikové oblasti při poskytování klinické péče; nástroje prevence rizik - mezinárodní bezpečnostní cíle a bezpečnostní řešení pochybení ve zdravotnictví zasadit do kontextu medicínské etiky, zejména s ohledem na vinu a otevřenost v případě výskytu poškození pacienta. Dovednosti:Student chápe význam zavádění, soustavného sledování a zvyšování kvality ve zdravotnických zařízeních. Student dokáže vysvětlit úlohu manažerů na jednotlivých úrovních řízení při zlepšování kvality. Student se orientuje v řízení rizik ve zdravotnických zařízeních včetně prevence a hlášení mimořádných událostí.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím