Management kvality ve zdravotnictví II

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětManagement kvality ve zdravotnictví II (MKZ2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 4 kr. ZK

Sylabus

 • Přednášky:
  Úvod do předmětu, kvalifikační a osobnostní profil manažera v ošetřovatelství.
  Komunikace – její cíle, funkce, typy, výběrový přijímací pohovor a úkoly manažera při pohovoru, porady a jejich vedení.
  Funkce organizování v podmínkách zdravotnických zařízení a v oblasti zdravotnických služeb, rozdělení zdravotnických zařízení a zdravotní péče, zdravotní pojištění.
  Personální management v ošetřovatelství.
  Hodnocení pracovníků – formy a metody pracovního hodnocení, možné problémy.
  a obtíže při hodnocení, kladné a negativní hodnocení pracovníků.
  Výchova a vzdělávání v ošetřovatelském managementu, prognostika ve službách personálního managementu.
  Kreativita v profesní činnosti.
  Zvládání zátěžových situací, konflikty a jejich rozdělení.
  Management kvality v ošetřovatelství – vymezení pojmu, koncepce kvality, hodnocení kvality v systému zdravotní péče, filozofie managementu kvality ošetřovatelské péče, model zabezpečení kvality, normy ošetřovatelské praxe, jejich význam a zásady zpracování, formulování kritérií pro dosažení stanovených norem.
  Ošetřovatelský audit – členění, manažeři ošetřovatelské péče, hodnocení kvality poskytované péče – metody a formy hodnocení.
  Finanční a právní aspekty managementu – náklady zdravotnických zařízení a jejich členění, základní zákony pracovně-právních vztahů.
  Informační systém v managementu ošetřovatelství.
  Cvičení:
  Techniky prognózování - statistické techniky, Delfská technika, strategické analýzy –
  SWOT analýza, analýza silových polí, analýza příčin a důsledků, Strategické plánování –
  definování vize organizace.
  Vedení - styly práce vedoucích, moc řídícího pracovníka, techniky motivace a stimulace pro řešení úkolů v organizaci, kooperace a soutěživost ve skupině, možnosti rozvoje osobnosti manažera. Rozdělování kompetencí a pravomocí, delegování pravomocí.
  Management změn. Odpor ke změnám a způsoby jeho zvládání.
  Reingeneering v organizaci.
  Řízená péče a DRG systém. Nástroje řízené péče.
  Case management, plánované propouštění pacientů. Mapy péče (kritické cesty).
  Management kvality – význam, standardy, audity, akreditace.
  Tvorba standardů v ošetřovatelství.
  Management kvality – desetikrokový model zavádění kontinuálního zvyšování kvality.
  Management rizik. Management času.
  Základy marketingu pro zdravotnický sektor.

Doporučená literatura

 • GAWANDE, A. 2010. Komplikace - chirurgovy poznámky. Praha: Baronet, 2010. 74 s. ISBN 978-80-7384-315.

 • ČESKÁ ASOCIACE SESTER. 2007. Prevence pádu a zranění pacienta/klienta a jeho řešení. Praha: Galén, 2007. 44 s. ISBN 978-80-7262-585-7.

 • BROWN, S. J. Evidence-Based Nursing: The Research-Practice Connection. Sudbury, 2012. ISBN 978-1-4496-2406-4. 

 • ZÁKON č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

 • ŠKRLA, P., A ŠKRLOVÁ, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2616-8.

 • DICENSO, GUYATT, CILISKA. Evidence-Based Nursing: A Guide to Clinical Practice. Mosby. ISBN 978-0-323-02591-1. 

 • SMETANA, M. Integrovaný záchranný systém, distanční opora. Ostravská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7368-808-0.

 • ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu 2. vydání, Ostrava: SPBI, 2007. ISBN 80-86634-01

 • ŠKRLA, P. 2005. Především neublížit. Brno: NCONZO. 2005. s. 162. ISBN -80-7013-419-4. 

 • SAK ČR 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. vyd. Praha: Tigis, 2013. ISBN 978-80- 873-23-04-05.

 • SAK ČR. 2010. Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče. 2.vyd. Praha: Tigis, 2010. ISBN 978-80-903750-9-3.

 • SAK ČR. 2009. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 1. vyd. - dotisk. Praha: Tigis, 2009. ISBN 978-80-903750-6-2.

 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. 2008. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2616-8. s. 196.

 • JCI, 2009. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 312 s. ISBN 978-80-247-2436-2.

Anotace

Cílem předmětu je získání přehledu o problematice řízení státní správy a především zdravotnictví v podmínkách krize, jejích projevech a dopadech. Studenti jsou seznámeni s postupy při přechodu zdravotnického zařízení ze standardních podmínek do činnosti za krizové situace.Znalosti:Umí charakterizovat nejpoužívanější nástroje pro řízení rizika ve zdravotnickém zařízení, rizika při procesu objednávání, předepisování a podávání léčiv pacientům; základní přehled předcházení nemocničních nákaz při poskytování zdravotní péče, informace týkající se rizik spojených s technickým provozem zdravotnických zařízení.Dovednosti:Student rozpoznává základní metodické postupy implementace a kontroly  kvality formou akreditace a certifikace zdravotnických činností a zařízení. Student chápe význam standardizace v procesu péče, umí zpracovat standard ošetřovatelské péče. Student chápe význam auditních šetření, umí zpracovat auditní list.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím