Zdravotnické právo a profesní legislativa v porodní asistenci

Studijní plán: Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016

PředmětZdravotnické právo a profesní legislativa v porodní asistenci (ZPPLPA)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2015/2016 P 3 3 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

  • PRUDIL. I. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 4. vyd. Brno: NCONZO, 2006. 77 s. ISBN-10: 80-7013-433-X

  • PRUDIL, I. Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický managament. 1 vyd. Olomouc: UP v Olomouci, 2006. 81 s. ISBN 80-244-1304-3.

  • L.VONDRÁČEK, V. WIRTHOVÁ. Právní minimum pro sestry. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978 80-247-3132-2. 

  • Zeman, Z., Doležal, A. Právní odpovědnost a právní vztahy v porodnictví. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 231 s. Theatrum medico-iuridicum; sv. 3. ISBN 80-7262-024-X. 

  • Doležal, A., Doležal, T. Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví. I. Praha: Wolters Kluwer ČR, 262 s. Přehledy judikatury; sv. 73. Judikatura. 2011. ISBN 978-80-7357-676-9.

  • VONDRÁČEK, L., VONDRÁČEK, J.. Odpovědnost při poskytování ošetřovatelské péče. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-392-3.

  • TĚŠINOVÁ,J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R. Medicínské právo. Praha: C.H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-050 08.

  • HERVEY, T. K. – MICHALE, J. V. Health Law and the European Union. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press. 2004. ISBN 978-05-2160-524-2

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy systému práva a jednotlivých právních odvětví nejen v ČR, ale i v EU. Zvláštní důraz je kladen na právní problematiku vyskytující se na všech úrovních při poskytování péče porodní asistentkou.Znalosti:Studenti má základní znalosti z právní problematiky v porodní asistenci.Dovednosti:Student se dovede orientovat v pochopení právních souvislostí, seznámení se základními právními normami při poskytování zdravotní péče.Obecné způsobilosti:Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím