Marketing cestovního ruchu

Studijní plán:

PředmětMarketing cestovního ruchu (MGPS)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 4 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2006/2007 P 5 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2008/2009 P 5 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Marketing ve službách a cestovním ruchu, definice základní terminologie
 • Význam marketingu v praxi, charakteristické vlastnosti služeb cestovního ruchu. Faktory ovlivňující nákupní chování spotřebitele ve službách cestovního ruchu.
 • Strategický a taktický marketing - hlavní rozdíly a realizované aktivity strategického i taktického marketingu na příkladech z cestovního ruchu. Segmentace trhu, nejčastěji využívaná segmentační kritéria.
 • Marketingový mix hmotných výrobků a jeho aplikace ve službách cestovního ruchu. Charakteristika a praktické uplatnění základních prvků makrketingového mixu v cestovním ruchu.
 • Rozšířený marketingový mix. Charakteristika a praktické uplatnění rozšířeného marketingového mixu v cestovním ruchu.
 • Marketingový výzkum a průzkum v cestovním ruchu. Primární a sekundární data v marketingu. Marketingový výzkum a průzkum v praxi cestovního ruchu (význam, možnosti zaměření, přípravná a realizační fáze marketingového výzkumu, výzkumné agentury, aktuální statistické údaje). Výzkum trhu v destinaci.
 • Kvantitativní a kvalitativní marketingový výzkum. Metody a techniky kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Dotazníkové šetření v cestovním ruchu (konstrukce dotazníku, typy otázek, typy odpovědí).
 • Cvičení: Aplikace marketingového mixu na konkrétní podniky cestovního ruchu. Projekt marketingového výzkumu.

Doporučená literatura

 • HORNER, S., SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2003. ISBN: 80-247-0202-9
 • JAKUBÍKOVÁ, D.: Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3247-3
 • VAŠTÍKOVÁ, M.: Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2721-9
 • FREYER, W., Tourismus-marketing, 6. vydání. München : Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH. 2009. 568 s. ISBN 978-3-486-58926-9.
 • BÁRTOVÁ, H., BÁRTA, V., KOUDELKA, J. Chování spotřebitele a výzkum trhu. Praha: Oeconomica, 2004, 120 s. ISBN: 80-245-0778-1.
 • FORET, M. Marketingový průzkum – Poznáváme svoje zákazníky. Praha: Computer press, 2009. ISBN 978-80-251-2183-2.
 • VANÍČEK J.: Marketing služeb a cestovního ruchu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012.
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. Praha: Grada, 2012, 313 s. ISBN 978-80-247-4209-0.
 • KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L., SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
 • KOTLER P., BOWEN J., MAKENS J.: Marketing for Hospitality and tourism. P: Pearson, 2014. ISBN 978-1-292-02003-7.
 • PACHROVÁ, S., JANOUŠKOVÁ, E., ŠEDIVÁ NECKÁŘOVÁ A., Marketingový výzkum návštěvnosti – významný nástroj destinačního managementu. Brno: Akademické nakladatelství CERM. 2017. ISBN 978-80-7204-948-6.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta se specifikami marketingu služeb, především v oblasti cestovního ruchu. Předmět navazuje na základní kurz marketingu a rozšiřuje znalosti studenta v oblasti marketingu služeb především se zaměřením na specifika marketingu cestovního ruchu. Přednášky a cvičení se zaměří i na marketing jednotlivých služeb v cestovním ruchu. Důležitou součástí marketingu cestovního ruchu je marketingový výzkum v oblasti cestovního ruchu, včetně praktického cvičení v oblasti marketingového výzkumu.


Odborné znalosti: Student prokazuje znalosti v oblasti marketingového řízení podniků služeb a cestovního ruchu. Umí vysvětlit, že v oblasti marketingu služeb se uplatňuje tzv. rozšířený marketingový mix, kde na místo 4 základních P uplatňovaných v přístupu k zákazníkovi se používá rozšířený marketingový mix se sedmi nebo osmi P, když nejdůležitější P je people – lidé. Umí definovat metody řízení vztahu se zákazníkem, a uvědomuje si, že vztah k zákazníkovi a kvalita služeb, jako nejdůležitější nástroj marketingu, ovlivňují především bezprostřední poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, kteří jsou v kontaktu se zákazníkem.


Dovednosti: Student umí vyhledat, utřídit a interpretovat z marketingového informačního systému podniku. Dovede získávat primární a sekundární marketingová data a to jak z vnitřních tak i vnějších zdrojů. Dovede zpracovat plán marketingového výzkumu a aplikovat jednodušší metody kvalitativního i kvantitativního výzkumu pro získávání primárních marketingových dat. Je schopen uplatnit metody strategického i operativního marketingu při řízení podniku služeb.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti v oblasti marketingového řízení podniku, když právě tato oblast se velmi rychle rozvijí a vznikají stále nové metody v této oblasti. Dovede aplikovat obecné principy marketingového řízení podniku a umí na základě analýzy informací formulovat návrhy změn na základě praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem. Dokáže se samostatně a odpovědně rozhodovat při tvorbě marketingové strategie i při aplikaci praktických metod marketingového řízení jen na základě rámcového zadání.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím