Vybrané kapitoly z neurologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětVybrané kapitoly z neurologie (VKN)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lada Nováková, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 3 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 3 3 kr. ZK

Sylabus

 • Přednášky:
  1. Základní neurologické pojmy.
  2. Příznaky a projevy poruch nervového systému.
  3. Topika.
  4. Speciální neurologická vyšetření dětí a dospělých.
  5. Etiologie neurologických onemocnění.
  6. Léčení onemocnění centrálního a periferního nervového systému u dětí a dospělých.
  7. Vertebrogenní onemocnění.
  8. Speciální neurochirurgie u dětí a dospělých.
  9. Dětská neurologie.

  Cvičení
  1. Ošetřovatelská anamnestika a diagnostika u nemocných s neurologickým onemocněním.
  2. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující mozek.
  3. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující míchu.
  4. Ošetřovatelský proces u pacientů s roztroušenou sklerózou.
  5. Ošetřovatelský proces u pacientů s Parkinsonovou chorobou.
  6. Ošetřovatelský proces u dítěte s dětskou mozkovou obrnou.
  7. Ošetřovatelský proces u pacientů po úrazech mozku a míchy.
  8. Ošetřovatelský proces u pacientů s neuroinfekcí.
  9. Ošetřovatelský proces u pacientů s neuromuskulárním onemocněním.
  10. Ošetřovatelský proces u pacientů s nemocemi postihující periferní nervový systém.

Doporučená literatura

 • SLEZÁKOVÁ, Z. Neurologické ošetrovatel'stvo. Martin: Osveta, 2006.. ISBN 80-8063-218-9. SEIDL, Z. Neurologie pro studium i praxi. Grada Publishing, 2004. ISBN 978-80-2470-623-8. AMBLER, Z. et al. Klinická neurologie. Část obecná. Praha: Triton, 2004 ISBN 80-7254-556-6. URBÁNEK, K. et al. Vyšetřovací metody v neurologii. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0501-6. KRAUS, J. et al. Dětská mozková obrna. 1. Vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1018-8.

Anotace


Cíle:


Předmět jako integrální součást komplexu předmětů klinického ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty s principy léčení a ošetřování nemocných s neurologickými onemocněními. Seznamuje s patofyziologií neurologických onemocnění, diagnostickými metodami v neurologii a základními klinickými neurologickými obrazy.Znalosti:


Studenti se obeznámí s klinickými stavy z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují centrální a periferní nervový systém, a které výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Předmět vytváří u studentů komplex znalostí o multidisciplinárním přístupu a odlišnostech individuální péče v oblasti primární, sekundární a terciární neurologické péče.Dovednosti:


Student ovládá ošetřovatelskou anamnestiku a diagnostiku u nemocných s neurologickými onemocněními. Provádí plánování a vyhodnocování účinnosti ošetřovatelské péče.Obecné způsobilosti:


Studenti jsou způsobilí plánovat a realizovat ošetřovatelské intervence v neurologii a vyhodnocovat jejich účinnost.

^ nahoru ^