Německý jazyk 1 / ZSP - u3

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětNěmecký jazyk 1 / ZSP - u3 (NJ1/ZSP-u3)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Václav Hadrava ( hadrava@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 CJ 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 CJ 3 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 CJ 3 2 kr. ZA

Sylabus

  • Soziale Arbeit
  • Soziale Institutionen
  • Soziale Berufe
  • Soziales System
  • Sizialversicherung in Tschechien

Doporučená literatura

  • Povinná: DOROTHEALÉVY HILLERICH. Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 80-7238-289-6.
  • Doporučená:
    Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Editor Josef Bernard, Jitka Koubková. Praha: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 190 s. ISBN 978-809-0413-719.

Anotace

Cíle: Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, komunikace na pracovišti, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^