Základy psychiatrie a psychopatologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětZáklady psychiatrie a psychopatologie (ZPP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Jaroslava Knížková
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 4 3 kr. ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
 • •Historie a současnost psychiatrie
 • •Psychiatrická propedeutika
 • •Právní a etické aspekty péče o duševně nemocné
 • •Příčiny a prevence duševních onemocnění
 • •Klinické projevy duševních onemocnění
 • •Léčení duševních poruch u dospělých
 • •První psychiatrická pomoc, krizová intervence a její techniky
 • •Schizofrenie, poruchy s bludy, formy resocializace
 • •Afektivní poruchy. Neurotické poruchy, akutní reakce na stres
 • •Poruchy osobnosti
 • •Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané požíváním alkoholu
 • •Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek
 • •Somatoformní poruchy. Disociativní poruchy
 • •Léčení duševních poruch u dětí. Psychické poruchy v dětství a adolescenci
 • •První psychiatrická pomoc, krizová intervence a její techniky (včetně zákonných zástupců)
 • •Duševní poruchy vyvolané účinkem psychoaktivních látek v dětství a dospívání
 • •Poruchy příjmu potravy v dětství a adolescenci
 • •Organizace a formy péče o duševně nemocné
 • •Sociální aspekty vyplývající z těchto onemocnění

Doporučená literatura

 • HORT, V.: Dětská a adolescentní psychiatrie, Portál, 2000
 • HÖSCHL, C., LIBIGER,J., ŠVESTKA,J.: Psychiatrie, Praha, Tigis, 2002
 • RABOCH J, ZVOLSKÝ P A KOL.: Psychiatrie. Galén Praha, 2001
 • PÖTHE, P.: Emoční poruchy v dětství a adolescenci. Grada, 2007
 • ŠLAISOVÁ, I.: Ošetřovatelství v psychiatrii, H.Králové: Nukleus, 2004

 • BEER, D. M. – PEREIRA, S. M. – PATON,C.: Intenzivní péče v psychiatrii. Grada, 2004
 • BOUČEK, J., PIDRMAN, V: Psychofarmaka v medicíně. Grada Publishing, 2005.
 • DUŠEK, K. – VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A.: První pomoc v psychiatrii, Grada, 2005
 • KRCH, D., F. a kol: Poruchy příjmu potravy. Grada, 2004
 • KUČEROVÁ, H.: Demence v kasuistikách. Grada, 2006
 • MALÁ, E.: Schizofrenie v dětství a adolescenci. Grada, 2005
 • MARKOVÁ, E. – VENGLÁŘOVÁ,M. – BABIAKOVÁ,M.: Psychiatrická ošetřovatelská péče. Grada, 2005
 • PACLT, I. a kol.: Hyperkinetická porucha chování. Grada, 2007
 • PRAŠKOVÁ, H.: Úzkostné a fobické poruchy, Galén, 2000
 • PREISS, M. – KUČEROVÁ, H.: Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006
 • VAŠKOVSKÝ, R.: Deprese, antidepresiva a jejich vliv na sexuální fungování. Grada, 2007
 • WEISS, P.: Sexuální zneužívání dětí. Grada, 2005
 • ZVOLSKÝ, P.: Obecná psychiatrie, Praha, Karolinum 1998
 • ZVOLSKÝ, P.: Speciální psychiatrie, Praha, Karolinum 1996

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy psychiatrie a psychopatologie a připravit je k praktickému využití poznatků v práci s psychiatrickým klientem. Studenti se seznámí se sociálními dopady vybraných psychiatrických onemocnění na jedince, rodinu a komunitu a s možnostmi přístupů jak v prevenci, tak i v terapii duševního onemocnění.


Předmět poskytuje poznatky o prevenci a příčinách duševních onemocnění, o symptomatologii, syndromologii, nozologii a specificích duševních poruch v jednotlivých věkových obdobích, o léčbě a rehabilitaci duševních poruch.


 Znalosti:


Student se seznámí s klinickými stavy onemocnění a se specifickými potřebami pacientů změněných v souvislosti s psychickými poruchami a duševními onemocněními, které významně ovlivňují kvalitu života člověka. Obsah vyučování zohledňuje jednotlivé věkové kategorie – dospělost, dospívání a dětství z hlediska projevů duševních onemocnění. Vytváří představu o multidisciplinárním přístupu k péči o nemocné v psychiatrických stavech. Objasňuje odlišnosti individuální péče v zařízeních primární, sekundární a terciární péče.


 Dovednosti:


Student identifikuje příznaky duševních poruch a duševních onemocnění pomocí pozorování projevů chování nemocných.


 Obecné způsobilosti:


Student získává znalosti a profesionální dovednosti nezbytné k plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotně sociální péče v oboru psychiatrie.

^ nahoru ^