Sociální služby

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016

PředmětSociální služby (SS-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 6 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 6 3 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 6 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 6 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od LS 2012/2013 P 6 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 6 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
  • Základní terminologie.
  • Východiska zkoumané problematiky. Vývojová geneze v poskytovaní sociálních služeb.
  • Sociální služby jako součást systému sociálního zabezpečení v České Republice.
  • Organizování a poskytování sociálních služeb.
  • Krize sociálního státu a změny v pojímání služeb.
  • Změny v systému služeb v ČR po roce 1989.
  • Současný systém sociálních služeb - jednotlivé typy, poskytovatelé, financování.
  • Nové trendy v zahraničí v oblasti sociálních služeb.
  • Zákon o sociálních službách.
  • Další legislativa potřebná pro fungování sociálních služeb.

  Cvičení
  • Práce se základními pojmy, analýza pojmů sociální služba, poskytovatel a odběratel služby, orgány samosprávy
  • Podstata, smysl, význam a stručná historie formování systému sociálních služeb.
  • Sociální ochrana občanů, systém sociálního zabezpečení občanů a systém sociálních služeb.
  • Poskytovatel a odběratel sociální služby. Kompetence, práva a povinnosti. Kontrolní mechanismy.
  • Vývoj systému služeb z dějinno-historické perspektivy.
  • Typy a druhy služeb.
  • Financovaní sociálních služeb.
  • Sociálny pracovník a další odborní pracovníci v sociálních službách.
  • Relevantní právní dokumenty vztahující se na fungování sociálních služeb.

Doporučená literatura

 • ČÁMSKÝ, J.- SENBDNER, J.- KRUTILOVÁ, D. Sociální služby v ČR v teorii a praxi. Praha: Portál, 2011
  MATOUŠEK, O. Sociální služby. Praha: Portál, 2011
  HARTL, P.: Komunita občanská a komunita terapeutická. Praha. Slon, 1997
  KOLEKTÍV AUTOROV. Obce, města, regiony a sociální služby. Praha. Socioklub, 1997
  KOZLOVÁ, L: Sociální služby. Praha: Triton, 2005.
  MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce. Praha. Portál, 2003
  MATOUŠEK, O.: Metódy a řízení sociální práce. Praha. Portál, 2002
  THOMPSON, N.: Understanding Social Work. Palgrave Macmillan Longdon, 2005

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je přiblížit studentům vývoj sociálních služeb a podat přehled o systému sociálních služeb v České Republice pro různé cílové skupiny. Předmět vychází z principu aktivní kooperace studentů a část výuky je věnovaná aktuálním poznatkům z praxe.Znalosti:


Studenti se seznámí se základními typy sociálních služeb, strukturou poskytovatelů a o způsobem jejich financování.Dovednosti:


Komunikace s klienty zařízení, s personálem zařízení. Přehled a výkon  kompetencí sociálního pracovníka a dalších pomáhajících pracovníků pracujících v zařízeních sociálních služeb.


Obecné způsobilosti:


Přehled o druzích a formách sociálních služeb v intencích relevantních  právních předpisů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím