Základy hygieny a epidemiologie

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016

PředmětZáklady hygieny a epidemiologie (ZHE)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Markéta Dubnová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od LS 2015/2016 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný od ZS 2016/2017 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • OBSAH PŘEDMĚTU
 • Původci infekčních onemocnění a jejich základní charakteristika, prevence infekčních onemocnění.
 • Desinfekce a sterilizace, antimikrobiální látky.
 • Úvod do epidemiologie, proces šíření nákazy.
 • Přehled infekčních chorob, eradikace.
 • Provozní protiepidemické řády, standardy ošetřovatelské péče.
 • Epidemiologie virových hepatitid.
 • Epidemiologie alimentárních infekcí
 • Epidemiologie respiračních infekcí.
 • Aktivní a pasivní imunizace.
 • Nemocniční nákazy, etiologie, přenos. Nemocniční nákazy, přenos.
 • Prevence nejčastějších neinfekčních onemocnění.
 • Nozokomiální nákazy, epidemiologie.
 • Základy hygienicko-epidemiologického režimu práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Doporučená literatura

 • POVINNÁ
 • BUŇKOVÁ, L., DOLEŽALOVÁ, M. Obecná mikrobiologie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-973-0.
 • HOŘEJŠÍ, V., BARTŮŇKOVÁ, J. Základy imunologie. 4. vyd. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-280-9.
 • JÍLEK, P. Základy imunologie. 2., přeprac. vyd. Praha: Anyway, 2008. ISBN 978-80-254-2422-3.
 • LOCHMANOVÁ, A. Základy imunologie. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2006. ISBN 80-7368-153-6.
 • PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-597-0.
 • SCHINDLER, J. Mikrobiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3170-4.
 • DOPORUČENÁ
 • CAREY, R., SCHUSTER, M., MCGOWAN, K. Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-480-3.
 • KREJSEK, J., KOPECKÝ, O. Klinická imunologie. 1. vyd. [Hradec Králové]: Nucleus HK, 2004. ISBN 80-86225-50-X.
 • TUČEK, M., et al. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2012. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2136-4.

Anotace


Cíl:


Cílem je vybavit studenty stěžejními informacemi o hygieně a epidemiologii při zabezpečování veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Dalším cílem je seznámit studenty s obecnou epidemiologií a metodami epidemiologické práce, prevencí nozokomiálních nákaz.


 Znalosti:


Student zná základní skupiny původců infekčních onemocnění, zná pojmy v imunologii.


Student chápe proces šíření nákazy ve zdravotnickém, sociálním zařízení i mimo něj.


Zná význam aktivní a pasivní imunizace.


Student zná podstatu a význam nozokomiálních nákaz a jejich prevenci, chápe význam hygieny zdravotnických a sociálních provozů v prevenci nozokomiálních nákaz.


 Dovednosti:


Student disponuje dovednostmi k prevenci vzniku a šíření nozokomiálních nákaz.


Student dovede použít zásady bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím