Základy statistiky

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětZáklady statistiky (ZSTk-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantIng. Stanislava Dvořáková, Ph.D. ( stanislava.dvorakova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 4 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 2 kr. ZA

Sylabus

  • Vstup do problematiky statistické analýzy dat. Základní pojmy. Tabulky četností. Vhodné grafy.
  • Charakteristiky polohy – výpočet prostého a váženého aritmetického průměru, medián, modus, kvartily a jejich využití.
  • Charakteristiky variability – variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient.
  • Principy zkoumání závislostí a vícerozměrné analýzy – kontingenční tabulky, analýza rozptylu, korelační a regresní analýza. Test chí-kvadrátu a hypotézy.
  • Časové řady – elementární charakteristiky. Datové struktury.
  • Programy statistických zjišťování. Převod dat do elektronické podoby. Popis a kontrola dat, práce s chybějícími údaji. Transformace dat (výpočty nových proměnných, standardizace dat, překódování). Analýza dat v programových systémech.

Doporučená literatura

  • BORUVKOVÁ, Jana, a spol. Statistica - úvod do zpracování dat. VŠPJ, 2013, ISBN 978-80-87035-79-5
  • DVOŘÁKOVÁ, Stanislava. Statistická analýza a časové řady v příkladech, VŠPJ, 2015, ISBN 978-80-88064-18-3
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2009, ISBN 80-7178-820-1

Anotace

Obsahem kurzu jsou základní prakticky použitelné statistické metody analýzy demografických procesů. Základní statistické pojmy a postupy při zpracování a analýze empirických dat. Měření závislostí ekonomických veličin aplikací regresní a korelační úlohy a měření závislostí slovních znaků v kontingenční tabulce. Elementy popisu a analýzy dynamických jevů — časové řady, jejich klasifikace, měření úrovně dynamických jevů a elementární popis jejich vývoje — jednoduché modely trendu a sezónnosti.


Znalosti: Student chápe a ovládá základní principy popisné statistiky — třídění datového souboru a určování jeho významných hodnot. Rozumí základním statistickým vlastnostem datového souboru a ovládá principy jejich měření pomocí souhrnných charakteristik (měření úrovně, variability a rámcově i dalších vlastností). Student chápe a ovládá základní principy měření statistických závislostí číselných a slovních znaků a jejich nejjednodušší charakteristiky (regresní funkce, korelační index a koeficient, koeficienty kontingence a asociace). Student chápe a ovládá základní principy měření dynamiky sociálně-hospodářských jevů (chronologický průměr, absolutní a relativní růstové charakteristiky, klouzavé průměry, trendové funkce, sezónní indexy a konstanty, charakteristiky reziduální složky).  


Dovednosti: Student umí provést bodové nebo intervalové třídění číselných dat, prezentovat ho tabulkou i graficky a určit významné hodnoty datového souboru.  Student umí vypočítat souhrnné charakteristiky souboru  tříděných i netříděných dat a získané výsledky interpretovat. Student umí vyřešit regresní a korelační úlohu a analyzovat kontingenční a asociační tabulku.  Student umí popsat časovou řadu z hlediska úrovně, triviálních charakteristik dynamiky, trendu a sezónnosti.


Obecné způsobilosti: Student je orientován v oblasti popisu kvantitativní stránky sociálně-ekonomických jevů hromadné povahy a je schopen své znalosti vhodně uplatnit v ostatních předmětech svého studijního oboru a při zpracování bakalářské práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím