Mechanika I

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017

PředmětMechanika I (M1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Miloslav Vilímek, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 3 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do mechaniky, jednotky a základní pojmy. Pojem síla, Newtonovy zákony, typy sil.
 • Základy vektorového počtu, rozklad a skládání sil – početně a graficky. Výslednice sil a rovnováha sil procházejícím jedním bodem.
 • Rovnováha, pohyb a uložení bodu v rovině a prostoru, nahrazení a rovnováha sil procházejícím společným působištěm, reakce. Moment síly, silová dvojice, moment k ose. Podmínky rovnováhy a výsledná síla. Jednoduché mechanické mechanismy.
 • Rovnováha těles v rovině. Vazby a jejich klasifikace, statická určitost. Uložení těles v rovině. Vyšetření reakcí. Jednoduché rovinné úlohy. Rovnováha těles v prostoru. Vazby a jejich klasifikace a uložení těles v prostoru, statická určitost. Vyšetření reakcí. Jednoduché prostorové úlohy. Nahrazení a rovnováha obecné prostorové soustavy sil a momentů.
 • Středisko vázaných sil. Těžiště geometrický útvarů a tělěs. Statický moment.
 • Vnitřní silové účinky, výpočet reakcí, posouvající síly a ohybového momentu. Aplikace na nosniky.
 • Hydrostatika. Výsledná síla od hydrostatického tlaku, hydrostatická síla.
 • Teorie složení mechanismů. Statika mechanismů a soustav těles v rovině a prostoru. Metoda uvolňování soustav těles a rovnice rovnováhy. Pohyblivost a statická určitost.
 • Prutové soustavy, jejich vytváření a metody řešení – početně a graficky – Cremonův diagram.
 • Mechanická práce, potenciální energie, výkon, příkon, účinnost. Přečerpávání tekutin.
 • Pasivní odpory, jejich vliv na rovnováhu útvarů - smykové tření, čepové tření, valivý odpor, tření vlákna po drsné ploše, nedokonalá ohebnost lana. Rovnováha soustav těles s pasivními odpory.
 • Statická stabilita těles a soustav. Metacentrum a stabilita.
 • Základy analytické mechaniky. Princip virtuálních prací a Princip virtuálních výkonů ve statice. Aplikace na jednoduché mechanismy (klikový mechanismus).
 • Úvod do metody konečných prvků ve statice.

Doporučená literatura

 • Valášek, Stejskal, Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
 • Stejskal, Březina, Knězů: Mechanika I: Sbírka příkladů, Skriptum FS ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 1991.
 • Vrzala, Petrýková: Mechanika I (Statika). Liberec: Skripta TUL, 2009, ISBN 978-80-7263-633-4.
 • http://tkmost.kez.tul.cz/vystupy-projektu/inovace-vyuky-v-oblasti-technicke-mechaniky/statika
 • Bajer: Mechanika 1, Pramacom, Olomouc, 2015.
 • Gross, Hauger, Schröder, Wall, Rajapakse: Engineering Mechanics 1, Statics. Springer, 2009. v knihovně univerzity.
 • Meriam, Kraige: Enginnering Mechanics, Volume 1 - Statics, Wiley, the seventh edition, 2006, v knihovně university.
 • Okrouhlík. Mechanika tuhých těles s Matlabem, skripta VŠPJ, 2020.

Anotace

Předmět Mechanika I podává znalosti z předmětu statika, který je základním pilířem vzdělání strojního inženýra. Cílem je pochopení základních pojmů, osvojení si vektorového počtu a získání znalostí z předmětu statika. Důraz je kladen na pochopení provázanosti a důležitosti tohoto předmětu v návaznosti na ostatní vyučované předměty (matematika, mechanika II, pružnost a pevnost).

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím