Diplomový seminář I

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětDiplomový seminář I (DS1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

  • tvorba závěrečných prací po stránce metodologické, formální a obsahové
  • orientace v odborné literatuře

Doporučená literatura

  • BUŽGOVÁ, R., JAROŠOVÁ, D. 2011. Diplomový seminář. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.ISBN 978-80-7464-078-0.
  • JAROŠOVÁ, D. 2012. Metodický manuál vysokoškolských kvalifikačních prací. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012.
  • HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2008. ISBN 80-7367-0402.
  • MEŠKO, D.; KATUŠČÁK, D.; FINDRA, J. A KOL. Akademická příručka. Martin, SR: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
  • ŽIAKOVÁ, K. A KOL. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2009. ISBN 80-8063-3042.

Anotace

Diplomový seminář je prakticky zaměřen na tvorbu závěrečných prací po stránce metodologické, formální a obsahové. Vychází z témat zadání diplomových prací. Slouží ke společné diskusi témat diplomové práce, strategií jejich zpracování a oponentuře vybraných oddílů diplomových prací. Hlavní náplní diplomového semináře jsou neformální diskuse studentů nad tématy jejich diplomových prací.


Cílem předmětu je schopnost aplikovat teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe. Schopnost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi. Schopnost využívat mezipředmětové poznatky a souvislosti. Schopnost orientovat se v odborné literatuře a pracovat s ní.Znalosti:


Student se orientuje v odborné literatuře, dokáže ji vyhledat a umí s ní pracovat.
Student aplikuje teoretické vědomosti získané studiem na řešení konkrétních problémů zdravotnické praxe. Student využívá mezipředmětové poznatky a souvislosti. Student umí zpracovat teoretickou část diplomové práce.Dovednosti:


Student získá dovednosti v problematice zpracování projektu a teoretických východisek diplomové práce. Umí zpracovávat získaná data.Obecné způsobilosti:


Slouží ke společné diskusi témat diplomové práce, strategií jejich zpracování a oponentuře vybraných oddílů diplomových prací. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím