Odborná praxe I

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOdborná praxe I (OP1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Cvičení80 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění. Slouží k nácviku a osvojení si ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností v práci porodní asistentky. Praxe bude realizována na odděleních interních oborů (interní oddělení, neurologické oddělení).

Doporučená literatura

 • HUGHES, R., G. (ed.). Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses.(Prepared with
  support from the Robert Wood Johnson Foundation). AHRQ PublicationNo. 08-0043. Rockville, MD:
  Agency for Healthcare Research and Quality; March 2008
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Management rizik ve zdravotnictví. Dostupné z
  http://archive.ahrq.gov/professionals/clinicians-roviders/resources/nursing/resources/nurseshdbk/nurseshdbk.
  ČSN EN ISO 9001:2000
 • WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools.© World Health Organization 2009. ISBN 978
  92 4 159831 6
 • ZÁKON č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Doporučená:
 • MEZINÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 312 s.
  ISBN 978-80-247-2436-2.
 • SAK ČR 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. Vyd. Praha: Tigis, 2013. ISBN 978-80-
  87323-04-05.

Anotace

Předepsaná praktická příprava probíhá v akreditovaném zdravotnickém zařízení - poskytovatel zdravotních služeb, který splnil požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/ 2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče ve znění pozdějších předpisů. Praktická výuka je zaměřena na provozně - organizační problematiku - na strategické dokumenty akreditovaného pracoviště; na strategický rozvoj pracoviště (zpracování analýzy externích a interních vlivů s definováním SWOT analýzy); na informace o nemocničním informačním systému; na plánování výnosů a nákladů pracoviště a jejich sledování; na způsob vedení porad, management změn a reakce na změny (eliminace rizik), předávání informací včetně případné účasti na poradě vedoucích pracovníků NLZP a poradě jednoho klinického pracoviště; na spolupráci a kooperace s dalšími pracovišti příslušného zdravotnického zařízení a také s jinými subjekty. Dále je praktická výuka zaměřena na prohloubení teoretických znalostí a získání praktických dovedností v oblasti identifikace a managementu rizik ve zdravotnickém zařízení (poskytovatele zdravotních služeb) lůžkové péče. Cíle Získat vědomosti a dovednosti potřebné pro realizaci programu kontinuálního zvyšování kvality a efektivní přípravu zdravotnického zařízení k akreditaci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím