Hygiena a protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětHygiena a protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení (HPAZZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Vlasta Dvořáková, PhD. ( dvorakvl@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • prevence nozokomiálních nákaz při poskytování zdravotní péče
 • minimalizace rizika v nejpalčivějších hygienicko-epidemiologických oblastech
 • řízení kvality a bezpečí v souladu s vyhláškou č. 306/2012 Sb

Doporučená literatura

 • ROZHODNUTÍ Komise 2002/253/EC ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví definice případů pro hlášení přenosných nemocí do sítě Společenství podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES, ve znění pozdějších předpisů
 • ŠRÁMOVÁ, H. 2013. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 2013.400 s. ISBN: 978-80-7345-286-5
 • VYHLÁŠKA MZ ČR č. 306/2012Sb.o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
 • VYHLÁŠKA č. 432/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
 • VYHLÁŠKA č. 64/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 93/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • ZÁKON č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
 • ZÁKON č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • MADAR, R.., PODSTATOVÁ, R.., ŘEHOŘOVÁ, J. 2006. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada, 2006. 178 s. ISBN 8024716739

Anotace


Cíl:


Cílem je vybavit studenty stěžejními informacemi o hygieně a epidemiologii při zabezpečování veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Dalším cílem je seznámit studenty s obecnou epidemiologií a metodami epidemiologické práce, prevencí nozokomiálních nákaz.


 Znalosti:


Student zná základní skupiny původců infekčních onemocnění, zná pojmy v imunologii.


Student chápe proces šíření nákazy ve zdravotnickém, sociálním zařízení i mimo něj.


Zná význam aktivní a pasivní imunizace.


Student zná podstatu a význam nozokomiálních nákaz a jejich prevenci, chápe význam hygieny zdravotnických a sociálních provozů v prevenci nozokomiálních nákaz.


 Dovednosti:


Student disponuje dovednostmi k prevenci vzniku a šíření nozokomiálních nákaz.


Student dovede použít zásady bezpečnosti práce na rizikovém pracovišti.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím