Odborná praxe II

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětOdborná praxe II (OP2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Cvičení80 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění. Slouží k nácviku a osvojení si ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností v práci porodní asistentky. Praxe bude realizována na odděleních interních oborů (interní oddělení, neurologické oddělení).

Doporučená literatura

 • HUGHES, R., G. (ed.). Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses.(Prepared with
  support from the Robert Wood Johnson Foundation). AHRQ PublicationNo. 08-0043. Rockville, MD:
  Agency for Healthcare Research and Quality; March 2008
 • HUGHES, R., G. (ed.). Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses.(Prepared with
  support from the Robert Wood Johnson Foundation). AHRQ PublicationNo. 08-0043. Rockville, MD:
  Agency for Healthcare Research and Quality; March 2008
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Management rizik ve zdravotnictví. Dostupné z
  http://archive.ahrq.gov/professionals/clinicians-roviders/resources/nursing/resources/nurseshdbk/nurseshdbk.
  ČSN EN ISO 9001:2000
 • WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools.© World Health Organization 2009. ISBN 978
  92 4 159831 6
 • ZÁKON č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Doporučená:
 • MEZINÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 312 s.
  ISBN 978-80-247-2436-2.
 • SAK ČR. 2010. Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče. 2. vyd.
  Praha: Tigis, 2010. ISBN 978-80-903750-9-3.
 • SAK ČR 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. Vyd. Praha: Tigis, 2013. ISBN 978-80-
  87323-04-05.

Anotace

Předepsaná praktická příprava probíhá v akreditovaném zdravotnickém zařízení - poskytovatel zdravotních služeb, který splnil požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/ 2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 102/2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče ve znění pozdějších předpisů. Praktická příprava je zaměřená na lidské zdroje - firemní kulturu a řízení versus vedení lidských zdrojů ve zdravotnictví a to ve vztahu k definovaným kompetencím; personální agendu zaměstnanců, vedení personální agendy každého zaměstnance, včetně náplně práce - aktuálních kompetencí; na postup při hledání pracovníků (spolupráce organizace s úřadem práce; zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností); na sledování kariérního a kvalifikačního růstu zaměstnanců; na způsob zapracování nového pracovníka - adaptační proces; na hodnocení a motivování pracovníků; na typy pracovních poměrů a jejich zapracování do provozu a organizace pracoviště; na problematiku systematizace pracovních míst; na činnost oddělení výchovy a vzdělávání ve vztahu k plánování vzdělávacích aktivit. Cíle Studenti si prohloubí vědomosti a dovednosti zejména v oblasti firemní kultury, na zapracování nového pracovníka - adaptační proces. Student je připraven: - vytvářet popisy kompetencí nebo rozhodnout o způsobu jejich vytvoření, - tvořit kariérové plány a plány osobního rozvoje, - připravit a vést hodnotící rozhovor.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím