Vybrané metody výzkumu v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětVybrané metody výzkumu v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb (VMVOK)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • identifikace výhod a rizik odlišných metodologií výzkumu
 • správná operacionalizace teoretických východisek a formulace výzkumných záměrů a konkrétních výzkumných otázek a pracovních hypotéz
 • metodologické postupy s ohledem na zaměření studenta
 • propedeutika výzkumné činnosti
 • tvůrčí aplikace základů kritického vědeckého myšlení
 • základní poznatky z ošetřovatelství ve vztahu k vědě a výzkumu
 • proces volby výzkumné metody kvalitativní a kvantitativní strategie výzkumu
 • cvičení

Doporučená literatura

 • BÁRTLOVÁ S., SADÍLEK P., TÓTHOVÁ V. Výzkum v ošetřovatelství. Brno, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. ISBN 978-80-7013-467-2.
 • BURIÁNEK, J.: Sociologie. 2. vyd. Praha: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-754-5.
 • DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 302 s. ISBN 978-0-521-67167-5.
 • DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 1993, 2005. Praha. Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0139-7.
 • FARKAŠOVÁ, D. A kol. Výzkum v ošetrovatelstve. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-80632-286.
 • HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Analýzy a metaanalýza dat. Praha, 2006.
 • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, 2005.
 • JAROŠOVÁ, D., ZELENÍKOVÁ, R. Ošetřovatelství založené na důkazech - Evidence Based Nursing. Praha: Grada. 2014. 136 stran. ISBN 978-80-247-5345-4.
 • KUTNOHORSKÁ, J. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2713-4
 • KRATOCHVÍL, J., SEJK, J. Získávání a zpracování vědeckých informací: pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3.
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 • POKORNÁ, A. Implementace evidence based healthcare do výuky ošetřovatelství za multimediální podpory (e-learning kurzů). In: Bužgová, R., Jarošová, D. Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech. 2007. s. 19. ISBN 978-80-7368-230-9.
 • POKORNÁ, A., DOBEŠOVÁ, Z. Proces implementace a udržení kontinuity best practice v rámci odborné klinické přípravy studentů. In: Jarošová, D., Plevová, I., Vrublová, Y. Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012. s. 26. ISBN 978-80-7368-967-4.
 • BECK, C.T. Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. 1. vyd. Brno: Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3
 • JANÍKOVÁ, M. HAMER S. & COLLINSON G. (1999). Achieving Evidence-Based Practice. Ballière Tindall. ISBN 0-7020-2349-3.MOULE P. GODMAN, M. Nursing Research: An Introduction. Sage. 2009. ISBN 978-1412912099.
 • KEITH, F. P. Základy kvantitativního šetření. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7367-381-9.
 • LEVIN R., FELDMAN H. Teaching Evidence – Based Practice in Nursing. NY: 2006. 380 pp. ISBN 0-8261-3155-7.
 • MEŠKO, D. A kol. Akademická příručka. Osveta Martin, 2006. ISBN 80-8063- 219-7
 • O'ROURKE, A.: Evidence Based Practice 2. The basic stages in EBP and how to get started [online]. [cit. 2014-09-02] Dostupné z: .
 • PERIODIKA: Clinical Nursing Research ISSN: 1054-7738; Applied Nursing Research ISSN: 0897-1897.
 • REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 184 s. ISBN 9788024730066.
 • SCHMIDT, N. A. BROWN. J. A. Evidence-based practice for nurses : appraisal and application of research. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2009. 431 pp. ISBN 9780763744373.
 • VLČKOVÁ, K a kol. VÝZKUM VÝUKY: TEMATICKÉ OBLASTI, VÝZKUMNÉ PŘÍSTUPY A METODY. Praha: Paido.2009. ISBN 978-80-7315-180-5.

Anotace

Předmět umožní studentům propojovat a integrovat dosavadní poznatky a zkušenosti s výzkumnou prací a tvorbu nových konceptů v rámci výzkumného záměru s využitím kvantitativní i kvalitativní metodologie výzkumu. Výuka v rámci participativního procesu umožní studentům identifikaci výhod a rizik odlišných metodologií výzkumu (kvantitativních i kvalitativních metod i technik). Pozornost bude věnována správné operacionalizaci teoretických východisek a formulaci výzkumných záměrů a konkrétních výzkumných otázek a pracovních hypotéz. Podporována bude kritická analýza dostupných odborných zdrojů v oboru ošetřovatelského bádání, využívání validních zdrojů a analýza dostupnosti a reálného uplatnění nových postupů v rámci reálné klinické praxe se zřetelem na sociokulturní rámec ošetřovatelské vědy v podmínkách českého zdravotnického systému. Zvolené metodologické postupy budou konkretizovány a uplatňovány na základě individuálního přístupu a zaměření studenta. Studenti se nejen seznámí s propedeutikou výzkumné činnosti, ale na základě získaných znalostí a dovedností, budou schopni se zapojit do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé či řešitelé. Získají dovednost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický, přičemž předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech v předchozích stupních studia a zejména v základech ošetřovatelského výzkumu. Předmět je zaměřen na tvůrčí aplikaci základů kritického vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi ve vztahu ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb. Navazuje na poznatky studentů o základních komponentách a krocích výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků a jejich implementaci v procesu hodnocení kvality zdravotních služeb. Pozornost bude věnována propedeutice výzkumné činnosti a zejména přípravě na schopnost zapojení do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé i jako řešitelé a dovednosti tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi s ohledem na kvalitu zdravotních služeb a bezpečí pacientů s ohledem na odlišné typy studií a metodologické přístupy (Experiment, Randomizovaný kontrolovaný pokus, Kohortová studie, Studie případů a kontrol, Průřezová studie, Kazuistika, Série případů aj.). Opakování základních poznatků z ošetřovatelství ve vztahu k vědě a výzkumu: ošetřovatelství jako věda; výzkumný proces a jeho fáze; formulování a vymezení problému a výzkumných otázek (návaznost na předmět Praxe založená na důkazech); stanovení pracovních hypotéz (formulace a klasifikace, verifikace). Proces volby výzkumné metody kvalitativní a kvantitativní strategie výzkumu, volba odpovídající výzkumné populace - souboru. Analýza a interpretace získaných dat a jejich diseminace. Příprava odborné prezentace a publikace závěrů výzkumu. Implementace výsledků výzkumu v klinické praxi. Cvičení- Příprava výzkumného projektu - teoretický a aplikovaný výzkum; Oponentura zvolené výzkumné strategie a formulovaných premis; Plánování výzkumného projektu - složení výzkumného týmu (návaznost na výzkumné organizace); Etické principy výzkumné práce - nakládání se zdroji, prezentace závěrů; Hierarchizace důkazů a jejich uplatnění ve výzkumu, nakládání s odbornými zdroji (citování, interpretace, vyžití).

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím