Odborná praxe - individuální

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětOdborná praxe - individuální (Opi-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Cvičení120 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. ZA

Sylabus

 • Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění, preventivní a ambulantní péči. Slouží k nácviku a osvojení si ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností v práci porodní asistentky. Praxe bude realizována na gynekologicko-porodnickém oddělení, včetně ambulantní složky a v centru asistované reprodukce. Odborná praxe individuální navazuje na předešlé odborné praxe.

Doporučená literatura

 • HUGHES, R., G. (ed.). Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses.(Prepared with
  support from the Robert Wood Johnson Foundation). AHRQ PublicationNo. 08-0043. Rockville, MD:
  Agency for Healthcare Research and Quality; March 2008
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Management rizik ve zdravotnictví. Dostupné z
  http://archive.ahrq.gov/professionals/clinicians-roviders/resources/nursing/resources/nurseshdbk/nurseshdbk.
 • ČSN EN ISO 9001:2000
 • WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools.© World Health Organization 2009. ISBN 978
  92 4 159831 6
 • ZÁKON č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Doporučená:
 • MEZINÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 312 s.
  ISBN 978-80-247-2436-2.
 • SAK ČR. 2010. Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče. 2. vyd.
  Praha: Tigis, 2010. ISBN 978-80-903750-9-3.
 • SAK ČR 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. Vyd. Praha: Tigis, 2013. ISBN 978-80-
  87323-04-05.

Anotace

Předepsaná praktická příprava probíhá v akreditovaném zdravotnickém zařízení - poskytovatel zdravotních služeb, který splnil požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/ 2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 102/2012Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče ve znění pozdějších předpisů. Cíle Získat vědomosti a dovednosti potřebné pro realizaci programu kontinuálního zvyšování kvality a efektivní přípravu zdravotnického zařízení k akreditaci. Praktická výuka bude orientována na sledování kvality a bezpečné péče - na sledování spokojenosti klientů/pacientů i zaměstnanců; na standardní postupy řešení stížností klienta/pacienta; na program kontinuálního zvyšování kvality poskytované péče; na indikátory kvality a jejich hodnocení. Praktická výuka bude orientována na spolupráci s manažerem kvality, manažerem rizik, se zaměstnancem kompetentním provádět auditní činnost. Studenti budou zapojeni formou aktivní účasti na preventivních proaktivních intervencích a na retroaktivních činnostech souvisejících s procesem kontinuálního zvyšování kvality zdravotních služeb. Studenti budou seznámeni s konkrétní dokumentací pro management rizik daného pracoviště, se sledovanými indikátory kvality, způsobem předávání informací a týmové komunikace v oblasti kvality a řízení rizik, s informačními technologiemi využívanými v daném zařízení ve vztahu k managementu rizik a podpory kvality a bezpečí zdravotních služeb. Certifikace procesu laboratoří - požadavky na systém managementu kvality podle ISO 15189; centrální sterilizace - požadavky na systém managementu kvality podle ISO 13 475; zásady managementu kvality. Student zná základní principy řízení kvality: - zná postoje, dovednosti a znalosti, které si musí pracovníci v systému řízení kvality osvojit, - zná důvody zavádění evropských standardů kvality ISO 9001, - zná taktiku zavádění řízení kvality do organizace, - zná metody a nástroje pro řízení a plánování kvality, - zná rozdíly mezi akreditací a certifikací, - zná základní postupy při přípravě zařízení na externí kontrolu kvality.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím