Lidské zdroje a personalistika I

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětLidské zdroje a personalistika I (LZP1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Vendula Pírková
Jazykčesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • základní informace o postupech a metodách personální strategie
 • fungující organizační personální uspořádání

Doporučená literatura

 • Armstrong, M., Taylor, S. 2015. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Překlad Martin Šikýř. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 stran. ISBN 978-80-247-5258-7.
 • Častorál, Z. 2013. Management lidského faktoru: management lidských zdrojů, management lidského kapitálu, personální management. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2013. 336 s. ISBN 978-80-7452-038-9.
 • Koubek, J. 2015. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8.
 • Šafránková, J., Šikýř, M. ed. 2014. Current Trends and Challenges of Modern Management and Human Resource Development = Současné trendy a výzvy moderního řízení a rozvoje lidských zdrojů. First edition. Prague: Czech Technical University in Prague, Masaryk Institute of Advanced Studies, 2014. 97 stran. ISBN 978-80-01-05660-8.
 • Urban, J. 2014. Případové studie z managementu lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014. 152 s. Právo a management. ISBN 978-80-87974-03-2.
 • Tomšík, P. 2013. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2013. 411 s. ISBN 978-80-87839-01-0.
 • Armstrong, M. 2007. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy: 10. vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
 • Brodský, Z. 2009. Řízení lidských zdrojů pro managery: pro kombinované studium studijního programu Ekonomika a management. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7395-155-9.
 • Cvrkalová, J. 2008. Přístupy k řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci veřejné správy = [Accesses to human resources management in the selected organization of public administration]. Opava: [vl.nákl.], 2008. 52 s.
 • Duda, J. 2008. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2008. 128 s. Management. ISBN 978-80-87255-14-8.
 • Dvořáková, Z. a kol.2007. Management lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. xxii, 485 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-893-4.
 • Jančíková, H. 2010. Řízení lidských zdrojů v zařízení sociální péče = Human resources management in organization of the social care. Opava: [vl. nákl.], 2010. 57 s.
 • Kubátová, J. 2013. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 163 s. Skripta. ISBN 978-80-244-3397-4.
 • Krahulíková, K. 2010. Řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci veřejné správy = Human resources management in choiced organization of the public administration. Opava: [vl. nákl.], 2010. 63 s.
 • Marečková, J. 2008. Řízení lidských zdrojů v malé příspěvkové organizaci = Human resource management in the small allowance organization. Opava: [vl.nákl.], 2008. 52 s.
 • Urban, J. 2013. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2013. 152 s. Právo - edice pro právo a management. ISBN 978-80-905247-4-3.
 • Stýblo, J. 2008. Management a lidé ve firmě: (podnikový personální management, řízení lidských zdrojů, personální práce). Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008. 101 s. ISBN 978-80-86754-98-7.
 • Váchal, J., Pártlová, P. 2008. Personální management: (řízení lidských zdrojů). 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2008. 158 s. ISBN 978-80-903888-8-8.

Anotace

Management lidských zdrojů je oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů.


Cíl


Získat vědomosti a dovednosti potřebné pro vedení vstupních výběrových pohovorů, vznik, změny a skončení pracovního poměru, efektivní osobní jednání s podřízenými a zdokonalení si svých je stabilizace, zvýšení efektivnosti a výkonnosti organizace. 


Student získává základní informace o postupech a metodách personální strategie, která pomáhá při sjednocení a usměrnění chování a jednání všech lidí a jejich celkového rozvoje v souladu s potřebami organizace.  Personální politika zahrnuje celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů a pro práci s lidmi v organizaci - od získávání pracovníků potřebné kvalifikace, stanovení činností a kompetencí, uzavření pracovní smlouvy, vzdělávání pracovníků a rozvoji talentů, hodnocení až po vyplácení mezd.  Samostatnou kapitolou je zaměstnávání cizinců. Student se seznámí s personalistikou i v návaznosti na poslání nemocnice, spektrum poskytované péče a potřeby pacientů a jejich blízkých.


Student získá informace o fungujícím organizačním personálním uspořádání, personální administrativě, systematizaci a popisu pracovních míst, vzdělávání a rozvoji pracovníků, řízení zaměstnanců a programech a benefitech pro zaměstnance. Nedílnou součástí personální politiky je legislativa, která uvedenou oblast definuje.


Student pochopí, že jediná věc, kterou může udělat, je umístit lidi na správné místo - a oni pak odvedou pořádnou práci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím