Auditní činnost ve zdravotnických zařízeních II

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětAuditní činnost ve zdravotnických zařízeních II (ACZZ2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Eva Pavelková
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. ZK

Sylabus

 • auditní činnosti ve zdravotnickém zařízení
 • úkol managementu při tvorbě a zlepšování kvality zdravotní péče
 • hodnocení a měření kvality zdravotní péče
 • příprava na základní audit zdravotnického zařízení
 • charakteristika kritérií auditu
 • metody akreditace a certifikace zdravotnických zařízení
 • praktické aplikace na konkrétní problém či konkrétní zdravotnické zařízení
 • prevence pochybení v lékařské a ošetřovatelské péči

Doporučená literatura

 • GLADKIJ, I. a kol. 2003. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-996-8.
 • JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 2004. Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice – Komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0629-6.
 • Králíček, V., Molín, J.2014 Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 231 s. ISBN 978-80-7478-557-3.
 • MARX, D.,VLČEK, F. 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. Vyd. Praha: Tigis, 2013. 91 s. ISBN 978-80-87323-04-05.
 • Müllerová, L a kol.2014. Auditing. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2014. 458 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-2018-6.
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVA, M. 2003 Kreativní ošetřovatelský management. 1. vyd. Praha: Advent Orion, 2003.
 • Hakalová, J 2010. Účetní závěrka a auditing. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-144-9.
 • Joint Commission International. 2005. Mezinárodní akreditační standardy pro dlouhodobou péči: komentovaný oficiální překlad. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 247 s. Zlepšování kvality a bezpečí zdravotní péče. ISBN 80-247-1001-3.
 • INSTITUT of MEDICINE, 2001. Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC, USA: National Academies Press, 2001.

Anotace

Předmět poukazuje na audit, který je podle normy ČSN EN ISO 19011 „nezávislý, plánovaný a dokumentovaný proces pro získání důkazů o provádění správných činností správným způsobem.“ Audit ve zdravotnickém zařízení slouží jako jedna z metod hodnocení kontroly kvality péče společně s dalšími metodami.


Cíl


Podílet se na auditech zdravotní péče. Audity jako proces systematického a nezávislého zjišťování funkčnosti systému řízení kvality. Charakteristika a cíle auditu, základní pojmy a požadavky založené na normě ČSN EN ISO 19 011, fáze interního auditu, plánu interního auditu, protokol o neshodě/zjištění, zpráva z interního auditu.


Posláním zdravotnických institucí je poskytovat kvalitní, účinnou, hospodárnou a vysoce odbornou péči o pacienty. Za tímto účelem je proto nezbytné vytvářet prostředí, v němž lze takové cíle uskutečňovat. Zvolený postup vedoucí k získání akreditace či certifikace vyžaduje hluboké, zásadní zásahy do struktury, provozu, financování a řízení organizace.


Student získá základní informace o auditu a auditní činnosti ve zdravotnickém zařízení, včetně úkolu managementu při tvorbě a zlepšování kvality zdravotní péče.  Student umí hodnotit a měřit kvalitu zdravotní péče, je schopen se připravit na základní audit zdravotnického zařízení a pochopí pojem benchmarking.


Student umí charakterizovat kritéria auditu jako soubor politik, postupů nebo požadavků, podle kterých se zjišťuje shoda/neshoda při daném auditu (umí sestavit Kontrolní list - Check list). Zná metody akreditace a certifikace zdravotnických zařízení.  Zná praktické aplikace na konkrétní problém či konkrétní zdravotnické zařízení. Prevence pochybení v lékařské a ošetřovatelské péče.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím