Statistika ve zdravotnictví

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětStatistika ve zdravotnictví (SZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantprof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • základní pojmy pravděpodobnosti a statistických počtů
 • druhy závislostí výzkumných dat
 • typy diskrétních a spojitých rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin
 • zásady formulace výzkumných hypotéz a způsoby jejich testování
 • metody statistické analýzy kvantitativních výzkumných dat
 • zásady volby hladiny významnosti
 • zásady výpočtu intervalu spolehlivosti
 • zásady použití statistických tabulek pro jednotlivá rozdělení pravděpodobnosti a zásady výpočtů stupňů volnosti
 • tvorba kontingenčních tabulek

Doporučená literatura

 • EKONOMICKÉ INFORMACE VE ZDRAVOTNICTVÍ. 2013. Economic information on health care. 2012. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2013. 132 s. Zdravotnická statistika ČR. ISBN 978-80-7472-084-0.
 • HENDL, J. 2015. Statistika v aplikacích. Vyd. 2. Praha: Portál. 2015. 440 s. ISBN 978-80-262-0700-9.
 • HENDL, J. 2015. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál. 2015, 978-80-262-0981-2.
 • HENDL, J. a kol. 2014. Statistika v aplikacích. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 455 s. ISBN 978-80-262-0700-9.
 • HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU. Vybrané ukazatele demografické a zdravotní statistiky: odborná zpráva za rok 2009 [elektronický zdroj]. Praha: Státní zdravotní ústav, 2010. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Subsystém 6. Požadavky na systém nejsou uvedeny.
 • HUMAN RESOURCES FOR HEALTH IN THE WHO EUROPEAN REGION. 2006. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2006. 54 s.
 • MAREK, L. a kol. 2015. Statistika v příkladech. Druhé vydání. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2015. 425 stran. ISBN 978-80-7431-153-6.
 • MELUŠ, V., KRAJČOVIČOVÁ, Z., NETRIOVÁ, J. 2015. Zásady štatistického spracovania dát a interpretácie výsledkov v zdravotníckych odboroch. Prvé vydanie. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2015. 116 stran. ISBN 978-80-7454-485-9.
 • NEUBAUER, J., SEDLAČÍK, M., KŘÍŽ, O. 2012. Základy statistika . Grada, Praha. 2012. 240 s. ISBN . 978-80-247-4273-.1
 • ZATONSKI, WITOLD, A. et al. 2008. Odstraňování rozdílů ve zdraví v Evropské unii. Profil země: Česká republika. Překlad Šárka Adamčíková. Warsaw: Maria Skłodowska-Curie Memorial, Cancer Epidemiology and prevention Division, 2008. 51 s. ISBN 978-83-88681-51-6.
 • ZVÁROVÁ, J.: Základy statistiky pro biomedicínské obory, Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, 2001.

Anotace

Cíl předmětu – osvojit si použití statistických metod při provádění výzkumů ve zdravotnictví.


Tento předmět je zaměřený na získání znalostí pro použití statistických metod při provádění kvantitativních výzkumů ve zdravotnictví. V tomto předmětu budou objasněny základní pojmy pravděpodobnosti a statistických počtů, druhy závislostí výzkumných dat, typy diskrétních a spojitých rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin, zásady formulace výzkumných hypotéz a způsoby jejich testování, metody statistické analýzy kvantitativních výzkumných dat, zásady volby hladiny významnosti, zásady výpočtu intervalu spolehlivosti, zásady použití statistických tabulek pro jednotlivá rozdělení pravděpodobnosti a zásady výpočtů stupňů volnosti a tvorby kontingenčních tabulek.


Studentům budou objasněny zásady zpracování výzkumných zpráv, odborných článků a závěrečných prací se zaměřením na vyhodnocení výsledků statistického testování výzkumných dat.


Výuka bude probíhat formou výkladu s využitím praktických příkladů a s kontrolou pochopení probírané látky.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím