Role manažera II

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětRole manažera II (RM2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZK

Sylabus

 • specifické dovednosti manažera
 • osobnost zdravotnického manažera, profesionální image, sebeřízení a informace o spolupráci
 • právní aspekty řízení, právní pojmy a hlavní zákonné předpisy
 • ovlivňování osobní kvality spolupracovníků

Doporučená literatura

 • Ginter, P., M., Duncan, W., J., Swayne, L., E. 2013.The strategic management of health care organizations. 7th ed. San Francisco: Jossey-Bass, ©2013. xi, 463 s. ISBN 978-1-118-46646-9.
 • Hekelová, Z. 2012. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. 1. vyd. Praha. Grada Publishing, 2012. 128 s. ISBN 978-80-247-4032-4.
 • Kelly, P. 2012. Nursing leadership & management. 3rd ed. Delmar: Cengage Learning, 2012. xxviii, 783 s. ISBN 978-1-111-30847-6.
 • KILIKOVÁ,M.,JAKUŠOVÁ,V. 2010.Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. 148 s. ISBN 978-80-8063-290-8.
 • PLEVOVÁ, I. 2012. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 304 s. ISBN 978-80-247-3871-0.
 • VEBER, J. a kol. 2009. Management základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita, 2. vydání Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • Zlámal, J., a kol. 2014. Základy managementu: pro posluchače zdravotnických oborů. Vydání první. Olomouc: Computer Media, 2014. 108 stran. ISBN 978-80-7402-157-2.
 • Bachmann, P. 2011. Management neziskové organizace. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. 280 s. ISBN 978-80-7435-130-3.
 • Beránek, A., Foral, J., Valoušek, J. 2011. Management veřejné sféry. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 179 s. ISBN 978-80-210-5516-2.
 • Efektivní řízení nemocnic v každém počasí: fective Management of Hospitals : synergické efekty řízení nemocnic hol-dingového typu : evropské fondy ve zdravotnictví : 2. 6. 2009, Regionální centrum Olomouc. [Olomouc: Moravská vysoká škola, 2009, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-87240-04-5.
 • GLADKIJ, I. 2003. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003, 380 s. ISBN 80-722-6996-8.
 • JAKUŠOVÁ,V. 2010.Základy zdravotníckeho manažmentu. Martin: Osveta, 2010. 143 s. ISBN 978-80-8063-347-9.
 • Šedivý, M., Medlíková, O. 2011. Úspěšná nezisková organizace. 2., aktualizované. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 155 s. Management. ISBN 978-80-247-4041-6.

Anotace

Předmět poukazuje na funkce managementu - plánování, organizování, obsazování pracovních míst, řízení, koordinaci a kontrolu. Poukazuje na in-terdisciplinaritu, jako na nezbytný předpoklad současné zdravotní péče.
Cíl


Získat vědomosti a dovednosti z oblasti managementu, osobního rozvoje vedoucího pracovníka, specifických manažerských dovedností a dalších vědních oborů, ovlivňující roli manažera ve zdravotnictví. Motivovat vedoucí pracovníky k podpoře potřebných systémových změn ve zdravotnických zařízeních a ke hledání nových cest zvyšování spokojenosti zákazníků i zaměstnanců.


 


Student získá informace o specifické dovednosti manažera • koučování -  podstata, principy a předpoklady koučinku, role kouče, metody koučinku a jeho přínos, techniky pro feed back, metody rozvíjení kreativního přístupu, stanovení cílů, analýza současného stavu, strategie dosažení cílů, plánování procesu.

  • delegování - pojetí a cíle delegování, fáze procesu a metodika postupu delegování, zdroje pro plnění delegované odpovědnosti.

  • motivace - teorie motivace, podněty pro motivaci založené na lidských potřebách, vnější a vnitřní motivace, podmínky pro motivaci, důležitost motivace pro zvýšení výkonu, příčiny demotivace.
 


Student získává informace o osobnosti zdravotnického manažera, profesionální image, sebeřízení a informace o spolupráci. Dále zná právní aspekty - právní pojmy, hlavní zákonné předpisy, základy medicínského práva-


Obecně závazné předpisy ve zdravotnictví, Ústava a Listina základních práv a svobod, mezinárodní smlouvy, zákony, prováděcí právní předpisy, nařízení vlády, směrnice registrované ve Sbírce zákonů.


Soustava zdravotnických zařízení - právní formy zdravotnických zařízení, základní právní akty zřízení, zřizovací listina, statut, organizační řád, působnost Ministerstva zdravotnictví, kraje, právnických a fyzických osob. Zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví - předpoklady výkonu povolání, specializační a celoživotní vzdělávání, akreditace zdravotnických zařízení. Právní odpovědnost zdravotnických pracovníků - předpoklady vzniku a druhy právní odpovědnosti, důsledky porušení základních povinností zdravotnických pracovníků, právní ochrana zdravotnických pracovníků. Vedení zdravotnické dokumentace, archivace, skartace, právo pacienta na informace, povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků a její výjimky.  


Student zná právní aspekty řízení, právní pojmy a hlavní zákonné předpisy.


Student umí ovlivňovat osobní kvality spolupracovníků různými rozvojovými aktivitami, umí získat náhled a systémový přístup k efektivnímu výkonu manažerské práce ve zdravotnickém zařízení,  umí usměrňovat sebe a ovlivňovat druhé, chovat se proaktivně a efektivně využívat čas,  umí uplatňovat právní aspekty v roli manažera.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím