Odborná praxe IV

Studijní plán: Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětOdborná praxe IV (OP4)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. ( cetlova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Kombinované studium
Cvičení80 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZK

Sylabus

 • Předepsaná praktická příprava probíhá v akreditovaném zdravotnickém zařízení - poskytovatel zdravotních
  služeb, který splnil požadavky všech minimálních hodnotících standardů řízení kvality a bezpečí v souladu
  s ustanovením § 105 zákona č. 372/ 2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve
  znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 102/2012 Sb.o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní
  péče ve znění pozdějších předpisů.
  Praktická výuka je zaměřena na prohloubení teoretických znalostí a získání praktických dovedností v oblasti
  identifikace a managementu rizik ve zdravotnickém zařízení (poskytovatele zdravotních služeb) lůžkové péče.
  Cíle
  Cíle - studenti si prohloubí vědomosti a dovednosti zejména v oblasti řízení rizik v konkrétním předem
  určeném zdravotnickém zařízení a zvláštním zřetelem k modelům systému managementu jakosti (ISO,
  základní model v normě ČSN EN ISO 9001:2000, model mezinárodních principů tvorby národních
  akreditačních standardů akreditační agentury ALPHA, ISQModel akreditačních standardů JCIA a model
  excelence EFQM (model Evropské ceny za jakost) se zvláštním zřetelem na auditní činnost a controlling.
  Praktická výuka bude orientována na spolupráci s manažerem kvality, manažerem rizik, se zaměstnancem
  kompetentním provádět auditní činnost. Studenti budou zapojeni formou aktivní účasti na preventivních
  proaktivních intervencích a na retroaktivních činnostech souvisejících s procesem kontinuálního zvyšování
  kvality zdravotních služeb s využitím zkušeností z předcházejících odborných praxí. Studenti by měli být
  schopni identifikovat potenciální slabá místa v managementu rizik a konzultovat je s mentorem, identifikovat
  možná bezpečnostní opatření a bariéry v prevenci rizik a jejich eliminaci.

Doporučená literatura

 • HUGHES, R., G. (ed.). Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses.(Prepared with
  support from the Robert Wood Johnson Foundation). AHRQ PublicationNo. 08-0043. Rockville, MD:
  Agency for Healthcare Research and Quality; March 2008
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Management rizik ve zdravotnictví. Dostupné z
  http://archive.ahrq.gov/professionals/clinicians-roviders/resources/nursing/resources/nurseshdbk/nurseshdbk.
  ČSN EN ISO 9001:2000
 • WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools.© World Health Organization 2009. ISBN 978
  92 4 159831 6
 • ZÁKON č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Doporučená:
 • MEZINÁRODNÍ AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE 3. vydání. Praha: Grada, 2009. 312 s.
  ISBN 978-80-247-2436-2.
 • SAK ČR. 2010. Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče. 2. vyd.
  Praha: Tigis, 2010. ISBN 978-80-903750-9-3.
 • SAK ČR 2013. Národní akreditační standardy pro nemocnice. 3. Vyd. Praha: Tigis, 2013. ISBN 978-80-
  87323-04-05.

Anotace


Cíl:


Cílem odborné   ošetřovatelské praxe je zdokonalování zručností, dovedností a návyků studenta, které se naučil v laboratorních podmínkách školních učeben. Studenti se učí samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu.  Praxe se uskutečňuje formou přímé či nepřímé péče o pacienty/klienty  v souladu s platnou legislativou a podle plánu praktické výuky na zdravotnických pracovištích.
Znalosti:


Student aplikuje poznatky získané v teoreticko-praktické výuce, poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň uplatňuje zásady prevence. Student dokáže teoreticky zdůvodnit svoje postupy při ošetřování klientů. Student dokáže vysvětlit přípravu klienta na různá vyšetření, terapeutické zákroky a také způsob ošetřovatelské péče po zákrocích.  Student je schopen v klinických podmínkách integrovat poznatky získané z Ošetřovatelských postupů, Anatomie, Fyziologie, Klinické propedeutiky a dalších.Dovednosti:


Student je schopen ošetřovatelské  intervence vykonávat bez zaváhání, umí si ošetřovatelskou péči zorganizovat a v časové posloupnosti vykonávat. Student má přehled o ordinacích, které je třeba u klienta vykonat. Student aplikuje ošetřovatelský proces u přidělených klientů.Obecné způsobilosti:


Výkony prováděné na odborné  praxi jsou zaznamenány do Záznamu odborné praxe všeobecné sestry (LOGBOOK).  Záznam obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky a   sledují jednotlivé kompetence a ošetřovatelské intervence, kterých má student  dosáhnout v rámci studijního plánu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím