Ošetřovatelská péče v pediatrii 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče v pediatrii 2 (OPP2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantProf. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 3 kr. Z,ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Onemocnění gastrointestinálního traktu: průjmy u kojenců a větších dětí, vrozené vývojové vady, zásady dietního režimu při průjmech, dehydratace, malabsorpční syndrom.
 • Onemocnění CNS.
 • Endokrinologické onemocnění. Imunita, imunodeficientní stavy.
 • Urgentní stavy v pediatrii.
 • Infekční onemocnění v dětském věku.
 • Poruchy smyslů u dětí.
 • Onkologie dětského věku. Nádorová onemocnění u dětí.
 • Péče o děti s mentálním postižením.
 • Onemocnění pohybového aparátu u dětí (systémové onemocnění pojiva- zásady rehabilitace).
 • Cvičení:
 • Ošetřovatelský proces u dětí s akutním onemocněním gastrointestinálního traktu-způsoby rehydratace, dietní léčba, bilance tekutin, stav hydratace.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s chronickým onemocněním gastrointestinálního traktu-jícnová pH metrie, příprava pacienta k endoskopickému vyšetření, péče o kolostomii.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s poruchami výživy-způsoby enterální výživy, péče o děti s perkutánní endoskopickou gastrostomií, příprava pacienta ke střevní biopsii.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s diabetes mellitus-odběry glykémií, selfmonitoring, způsoby aplikace inzulínu včetně inzulínové pumpy, stravovací režim-edukace-akutní komplikace.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s onkologickým onemocněním.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s infekčním onemocněním.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním CNS. Intoxikace.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s popáleninami.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním pohybového aparátu, po úrazech.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s poruchami smyslů.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s mentálním postižením, zvláštnosti péče.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s poruchami pohybového aparátu, Vojtova metoda. Specifika dětské rehabilitační péče.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • KLÍMA, J. A KOL. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5014-9.
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80 247-3593-1.
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 288 s. ISBN 978-80-247- 3286-2.
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011.192 s. ISBN 978-80-247-3940-3.
 • HELLBRÜGGE, T., ŠOLTÉS, L., ARCHALOUSOVÁ, A., ILERČÍKOVÁ, D. Prvních 365 dní v životě dítěte. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 168 s. ISBN 978-80-247-3457-6.¨
 • SIKOROVÁ, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 s. ISBN 978-80-247-3592-4.
 • Doporučená:
 • MUNTAU, C. A. Pediatrie. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 608 s. ISBN 978-80-247-4588-6.
 • LEBL, J., JANDA, J., POHUNEK, P., STARÝ, J. et al. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. 698 s. ISBN 978-80-74921-315.
 • BUŽGOVÁ, R., SIKOROVÁ, L. Dětská paliativní péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 240 s. ISBN 978-80-271-0584-7.
 • SEDLÁŘOVÁ, P. et al. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 245 s. ISBN 978-80-247-1613-8.
 • MATĚJČEK Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 182 s. ISBN 978-80-247-0870-6.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 925 s. ISBN 80-247-0668-7.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je seznámit studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péči o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních kolektivní péče.Znalosti:


Student zná příznaky, diagnostiku a léčbu jednotlivých nemocí u dětí. Zná základní ošetřovatelskou péči o děti s jednotlivými nemocemi. Zná vývoj zdravého dítěte od narození do dospělosti. Zná péči o fyziologického novorozence.Dovednosti:


Student má dovednost potřebné ke zvládnutí ošetřovatelské péče v oblasti ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních kolektivní péče.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičení, kazuistikyHodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Zápočet pro prezenční formu studia porodní asistentka a všeobecná sestra  - aktivní účast studentů na cvičeních, splnění docházky na 75 %, písemný test s minimální úspěšností 60 %. Zkouška ústní formou.


Zápočet a zkouška kombinovaná forma studia – ústní zkoušení.


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - ústní projev je samostatný, student pružně a správně reaguje na zadané otázky


B (velmi dobře) - ústní projev je samostatný, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


C (dobře)- v ústním projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


D (uspokojivě) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E (dostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F (nedostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:Prezenční  studium:


Přednášky: 24 hodin                             Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava: 24 hodin


Celkem: 60 hodinKombinované studium:


Přednášky: 5 hodin                            Cvičení: 10 hodin


Samostatná příprava: 45hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím