Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2 (OPC2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. MUDr. František Bělina, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 4 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 4 4 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 4 4 kr. ZK

Sylabus

 • Chirurgie hlavy, štítné žlázy
 • Chirurgie plic, mediastina, srdce
 • Chirurgie velkých cév
 • Chirurgie jícnu, GD, tenkého střeva, tlustého střeva, rekta
 • Chirurgie pankreatu, jater, žlučníku a žlučových cest, sleziny
 • Chirurgie prsní žlázy
 • Minimálně invazivní metody
 • Traumatologie, popáleniny
 • Urologie
 • Ortopedie, ortopedická protetika
 • Transplantační program
 • Šokové stavy
 • Poruchy vitálních funkcí, resuscitace
 • Cvičení:
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním štítné žlázy (před a pooperační péče)
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním mléčné žlázy
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s traumatem
 • Ošetřovatelský proces u pacienta při transplantaci
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním hrudníku
 • Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním ortopedickým

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 9788024744124.
 • SLEZÁKOVÁ, L a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. 2. Přepracované vyd. Praha: Grada publishing, a.s. 2019. 261 s. ISBN 978-80-247-3129-2.
 • BEZDIČKOVÁ, Marcela a Lenka SLEZÁKOVÁ. Ošetřovatelství v chirurgii II. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3130-8.
 • MAREČKOVÁ, J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s. 2006. 264 s. ISBN 80-247-1399-3.
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6.
 • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-403-4.
 • HOCH., J., LEFFLER, J. Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2011. 590 s. ISBN 978-80-77345253-7.
 • FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.
 • Doporučená:
 • DRÁBKOVÁ, J. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 234 s. ISBN 80-247-0419 - 6.
 • SCHUMPELICK, Volker. Chirurgie - stručný atlas operací a výkonů. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4531-2.
 • IHNÁT, Peter. Základní chirurgické techniky a dovednosti. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0334-8.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Seznámit studenty se soustavou poznatků z všeobecné a speciální chirurgie a nadstavbových chirurgických oborů.Znalosti:


Student dokáže charakterizovat základní principy chirurgické léčby u dospělých a dětí, má vědomosti a schopnosti týkající se efektivní ošetřovatelské péče o chirurgického pacienta s důrazem na specifika jeho stavu a s využitím poznatků z jiných předmětů.Dovednosti:


Student dovede pečovat o pacienty s vybranými chirurgickými onemocněními a stavy na jednotlivých úsecích chirurgické péče ve všech věkových obdobích s prioritním zaměřením na identifikaci ošetřovatelských problémů, potřeb a prevenci.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v klinických stavech a onemocněních v chirurgických oborech z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb pacientů změněných v souvislosti s chirurgickým onemocněním. Charakterizuje klinické stavy, jejich etiologii, příznaky, diagnostiku a léčbu v břišní a hrudní chirurgii, cévní chirurgii a kardiochirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii a traumatologii, plastické chirurgii a při popáleninách.


V rámci předmětu se studující seznamují s problematikou první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích.


Součástí předmětu jsou základy z anesteziologie.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zkouška


Prezenční forma – zápočet – aktivní účast na cvičeních, splnění docházky na 70 %.


Zkouška – ústní formou, 1 otázka z obecné chirurgie, 1 otázka ze speciální chirurgie.


Zkouška ze znalostí získaných na přednáškách, cvičeních a studiem povinné a doporučené literatury.


Kombinovaná forma – zkouška i zápočet – ústní formou, 1 otázka z obecné chirurgie, 1 otázka ze speciální chirurgie.Zkouška ze znalostí získaných na přednáškách, cvičeních a studiem povinné a doporučené literatury.


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A - projev je samostatný, pružně a správně reaguje na zadané otázky


B - projev je samostatný, na zadané otázky reaguje s drobnými chybami


C - v projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky reaguje s drobnými chybami


D - v projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E - v projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F - v projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:Prezenční studium::


Přednášky: 24  hodin                             Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava: 44  hodin


Celkem: 80 hodinKombinované studium :


Přednášky: 10  hodin                             Cvičení: 15 hodin


Samostatná příprava: 65 hodin


Celkem: 90 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím