Paliativní péče

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětPaliativní péče (PAL)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 5 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 6 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 2 kr. ZA

Sylabus

 • Úvod do paliativní medicíny.
 • Management paliativní péče v ČR
 • Základní principy paliativní dg. a léčby.
 • Management bolesti.
 • Řešení modelových situací pacientů s chronickou onkologickou bolestí. Ošetřovatelský proces u pacientů s chronickou bolestí.
 • Problematika horečky, nevolnosti a zvracení, poruch výživy a hydratace v paliativní péči. Péče o dutinu ústní.
 • Demonstrace a modelové postupy zvládání patologií v dutině ústní, nevolnosti a zvracení u onkologických pacientů, řešení nechutenství a poruch hydratace u pacientů v terminální fázi onemocnění.
 • Poruchy a problémy s vyprazdňováním. Zvládání výpotků.
 • Demonstrace a rozbory kazuistik inkontinentních pacientů a pacientů s maligními výpotky.
 • Respirační symptomy a jejich zvládání
 • Kožní projevy u pacientů v paliativní péči, lymfedém
 • Chirurgie v paliativní léčbě, stomie
 • Urogynekologické problémy v paliativní léčbě
 • Cvičení:
 • Paliativní onkologická léčba
 • Neurologická paliativní péče. Rehabilitace v paliativní péči
 • Thanatologie
 • Demonstrace ukázkových kazuistik pacientů v paliativní péči.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • BUŽGOVÁ, R. Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 168 s. ISBN 978-80-247-5402-4.
 • O´CONNOR, M., ARANDA, S. Paliativní péče pro sestry všech oborů. 1. české vyd. Praha: Grada, 2005, 324 s. ISBN 80-247-1295-4.
 • MARKOVÁ, M. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha : Grada. 2010. 128 s. ISBN 978-80-247-3171-1.
 • FALLON, M., HANKS, G. ABC of palliative care. 2. ed. Blackwell publishing. 2006. 87 p. ISBN-13: 978 1 4051 3079 0.
 • KELNEROVÁ, J. Tanatologie v ošetřovatelství. 1. vyd. Brno: Littera. 2007. 112 s. ISBN 978-80-85763-36-2.
 • Doporučená:
 • SLÁMA, O., KABELKA, L., VORLÍČEK, J. Paliatívní medicína pro praxi. 2. vyd. Praha : Galén. 2011. 363 s. ISBN 978-80-7262-849-0.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. 2. přepracované vyd. Praha: Galén, 2007. 244 s. ISBN 978-80-7262-471-3.
 • SVATOŠOVÁ, M. Hospic a umění doprovázet. 6. dopl. vyd. Praha: KNA pro APHPP. 2008. 151 s. ISBN 978-80-7195-307-4.
 • MUNZAROVÁ, M. Eutanazie, nebo paliativní péče. 1. vyd. Praha: Grada. 2005. 108 s. ISBN 80-247-1025-0.
 • KUBÍČKOVÁ, N. Zármutek a pomoc pozůstalým. 1. vyd. Praha: ISV 2001. 267 s. ISBN 80-85866-82-X.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Předmět   je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Je koncipován  jako praktický celek nachází se v přímé obsahové souvislosti s předmětem   Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami. Seznamuje   studenty s novými službami a typy zařízení, která spadají do oblasti následné   péče, v nichž je poskytována individuální ošetřovatelské péče nevyléčitelně   nemocným a umírajícím. Předmět vede studenty k pochopení hospicové péče,   která zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt, včetně   opory jejich nejbližším příbuzným.Znalosti:


Student má základní znalosti o principech   paliativní péče. Má přehled o oblastech paliativní péče podle lékařských   oborů.Dovednosti:


Student provádí zhodnocení specifických potřeb   nemocných v paliativní péči, plánování, realizaci a vyhodnocování   účinnosti ošetřovatelských intervencí.Obecné   způsobilosti:


Student je způsobilý poskytovat ošetřovatelskou   péči umírajícím nemocným.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Písemný test s úspěšností 60 %.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 12  hodiny                           Cvičení: 0 hodiny


Samostatná příprava: 28 hodin


Celkem: 40 hodinKombinované studium:


Přednášky: 3  hodiny                           Cvičení: 3 hodiny


Samostatná příprava: 54 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím