Klinická propedeutika

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětKlinická propedeutika (KP-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Jan Rychlík
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 2 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
 • 1.Nemoc vs. zdraví, patofyziologie nemoci, příznaky, průběh a prognóza. Postup
  při vyšetření nemocného a odběr anamnézy
 • 2. Postup při vyšetření nemocného: anamnéza, základní fyzikální vyšetřovací
  metody, vyšetření celkového stavu nemocného, formulace fyzikálního nálezu
 • 3. EKG - fyziologická křivka a základní patologie EKG, vitální funkce a základní fyziologické parametry, GCS a základní neurologické vyšetření
 • 4. zobrazovací metody - RTG, UZ, CT, CT Ag, MR, PET, SPECT
 • 5. základní laboratorní vyšetření a interpretace výsledků, interní vyšetření
 • 6. obecná diferenciální diagnostika, princip triage, základní zajištění pacienta, nutriční podpora
 • 7. život ohrožující stavy
 • 8. endoskopické a miniinvazivní-diagnosticko terapeutické metody
 • 9. propedeutika chirurgických oborů - základní vyšetření, principy sterility a asepse, chirurgické nástroje a pohyb na operačním sále
 • 10. anestezie, cévní a jiné invazivní vstupy - typy a principy, závěrečná hodina
 • Cvičení:1. Vyšetření hlavy, krku, plic, průdušek, srdce, břicha, urogenitálního systému, základy revmatologického a neurologického vyšetření.
 • 2. Technika natáčení EKG - fyziologická křivka, základy echokardiografie,
 • 3. Endoskopie zažívacího traktu
 • 4. Endoskopie dýchacího traktu
 • 5. Endoskopie urologického traktu
 • 6. Vyšetření nemocného s dokumentací v rozsahu kompetencí

Doporučená literatura

 • CHROBÁK, L. a kol.: Propedeutika vnitřního lékařství. Nové zcela přepracované vydání, testy, Grada, 2007.
 • NEJEDLÁ, Marie: Fyzikální vyšetření pro sestry. Grada, 2006
 • M. ZEMAN, Z. KRŠKA a kol., Chirurgická propedeutika. Praha: Grada 20011, třetí přepracované vydání
 • NEJEDLÁ, Marie. Klinická propedeutika pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing, 2015. Sestra (Grada). ISBN 9788024744025.

Anotace


Výsledky učení:


Cíl:


Předmět klinická propedeutika je teoreticko-praktický předmět. Cílem předmětu je získat informace o anamnéze, vyšetřovacích metodách klinických a paraklinických s aplikací ošetřovatelského procesu v klinických oborech interních i chirugických. Znalosti:


Student zná a popíše základní vyšetřovací metody v základních medicínských oborech - interna/chirurgie, umí popsat příznaky onemocnění a anamnestické součásti. Studující získávají vědomosti pro vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související. Student zvládá natočení křivky EKG a umí interpretovat základní laboratorní vyšetření. Rozumí základním indikačním kriteriím zobrazovacích metod a jiných specializovaných vyšetření. Orientuje se v základních postupech a diagnostice život ohrožujících stavů a zajištění, péči a manipulaci s takovým pacientem. 


Dovednosti:


Student umí rozlišit subjektivní a objektivní   příznak choroby. Na cvičení, které se koná formou stáží v Nemocnici Jihlava, se student seznámí   se základy rozhovoru s nemocným, s technikou odebírání anamnestických   dat a ošetřovatelského procesu u hospitalizovaných jedinců.Obecné způsobilosti:


Student se orientuje v přípravě pacientů a vyšetření a v ošetřovatelské péči, která následuje po vyšetřeních – klinických, endoskopických, funkčních a zobrazovacích.


Výukové metody: přednášky, cvičeníHodnotící metody a kritéria:  Zápočet


Zápočet, Zkouška


Student prokáže znalosti v celkovém rozsahu ústní zkouškouStudijní zátěž:Prezenční studium :


Přednášky: 26  hodin                               Cvičení: 0


Samostatná práce: 14  hodin


Celkem: 40  hodinKombinované studium :


Přednášky: 10 hodin                             Cvičení: 5hodin


Samostatná práce: 70 hodin


Celkem: 85 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím