Odborná praxe 1/VS

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětOdborná praxe 1/VS (OP1-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Lenka Görnerová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení150 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Praxe bude realizována na odděleních s interním a chirurgickým zaměřením podle plánu. Praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví WHO, je orientována jednak na oblast podpory zdraví a prevenci vzniku onemocnění, preventivní a ambulantní péči a jednak na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • MASTILIAKOVÁ, D. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 192 s. ISBN 978-80-247-5376-8.
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ A. Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 208 s. ISBN 978-80-247-5538-0.
 • DOENGES, M. E., MOORHOUSE, M. F. Kapesní původce zdravotní sestry. 2.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 569 s. ISBN 80-247-0242-8.
 • HERDMAN, Editor T. Heather a [překlad Pavla KUDLOVÁ]. Ošetřovatelské diagnózy: definice. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. 480 s. ISBN 978-802-4734-231.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., HOLUBOVÁ, J. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 256 s. ISBN 978-80-247-3419-4.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., OTRADOVCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 273 s. ISBN 978-80-247-3420-0.
 • VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ,V., OTRADOVCOVÁ, I., KUBÁTOVÁ, L. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 308 s. ISBN 978-80-247-3421-7.
 • Doporučená:
 • VÖRÖSOVÁ, G., SOLGAJOVÁ, A., ARCHALOUSOVÁ A. Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 144 s. ISBN 978-80-247-5304-1.
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., HERNOVÁ, R., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 252 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z., FROŇKOVÁ, M., ZAJÍČKOVÁ, M. Kapitoly z ošetřovatelské péče II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 171 s. ISBN 978-80-247-1443-1.
 • VONDRÁČEK, L. et al. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 76 s. ISBN 978-80-247-6090-2.
 • TRACHTOVÁ, E. et al. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 3.vyd. Brno: NZONCO Brno, 2013. 186 s. ISBN 80 -7013 -324 -4.
 • GURKOVÁ, E., ZELENÍKOVÁ, R. Klinické prostředí v přípravě sester. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. 128 s. ISBN 978-80-271-0583-0.
 • JAROŠOVÁ, D., MAJKUSOVÁ, K., KOZÁKOVÁ, R. ZELENÍKOVÁ, R. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.
 • VONDRÁČEK., L. WIRTHOVÁ, V., PAVLICOVÁ, J. Základy praktické terminologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3697-6.

Anotace

 


 Výsledky učení:


Cílem odborné   ošetřovatelské praxe je zdokonalování zručností, dovedností a návyků studenta, které se naučil v laboratorních podmínkách školních učeben. Studenti se učí samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu.  Praxe se uskutečňuje formou přímé či  nepřímé péče o pacienty/klienty  v souladu s platnou legislativou a podle  plánu praktické výuky na zdravotnických pracovištích.
Znalosti:


Student aplikuje poznatky získané v teoreticko-praktické výuce, učí se klientům poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň uplatňovat zásady prevence. Student zdůvodní svoje postupy při ošetřování klientů.
Dovednosti:


Student provádí nácvik  dovedností nutných pro vykonávání profese všeobecné sestry.  Student je schopen ošetřovatelské  intervence vykonávat bez zaváhání, umí si ošetřovatelskou péči   zorganizovat a v časové posloupnosti vykonávat. Studen má přehled o ordinacích, které je třeba u klienta vykonat.Obecné způsobilosti:


Výkony prováděné na odborné  praxi jsou zaznamenány do Záznamu odborné praxe všeobecné sestry (LOGBOOK).  Záznam obsahuje souhrnné informace o přípravě a průběhu praktické výuky a   sledují jednotlivé kompetence a ošetřovatelské intervence, kterých má student  dosáhnout v rámci studijního plánu. 


Výukové metody: praktická realizace ošetřovatelské péče v klinických podmínkách, aplikace ošetřovatelského procesu v praktických podmínkách, pozorování, demonstrace, nácvik pohybových a pracovních dovedností, praktické procvičování,  sebereflexe, individuální práce studentů, řešení situačních problematik - učení se v situacíchHodnotící metody a kritéria:
Zápočet


Aktivní účast studentů při praxi, splnění docházky 100 %, doložení záznamů o praxi


 Studijní zátěž:Prezenční  studium:


Přednášky:  0                               Cvičení: 150 hodin


Samostatná příprava: 0 hodin


Celkem: 150 hodinOdborné stáže a praxe:


Stáže na vybraných klinických pracovištích podle aktuálních podmínek.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím