Ošetřovatelská péče v pediatrii 1

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče v pediatrii 1 (OPP1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantProf. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 3 kr. KZ
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 3 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 3 3 kr. ZA

Sylabus


 • Koncepce současné pediatrie.
 • Rozdělení dětského věku, charakteristika jednotlivých období, zvláštnosti péče.
 • Růst a vývoj dítěte (somatický a psychomotorický).
 • Výživa kojenců a starších dětí. Význam kojení.
 • Novorozenec: fyziologický (adaptace, zásady ošetřování a péče), patologický (nezralý, dítě s nízkou porodní hmotností).
 • Horečka: patofyziologie, terapie, komplikace. Zásady ošetřovatelské péče.
 • Onemocnění dýchacích cest: záněty horních a dolních dýchacích cest, cystická fibróza, dušnost, zásady oxygenoterapie.
 • Krevní choroby. Onemocnění srdce a oběhové soustavy.
 • Onemocnění ledvin a močových cest (infekce, vrozené vývojové vady, glomerulonefritis, nefrotický syndrom).
 • Poruchy vnitřního prostředí.
 • Cvičení:
 • BOZP. Etický kodex hospitalizovaných dětí. Kontinuita pediatrické péče-ambulantní provozy, ošetřovací jednotky pro dětské pacienty, JIP, operační sály, společné hospitalizace dětí s rodiči.
  Ošetřovatelský proces u plánovaně a u akutně hospitalizovaného dítěte (bez doprovodu, s doprovodem).
 • Metody podporující adaptaci dítěte na nové prostředí. Problematika práce s rodinou, diagnostika rodinného prostředí.
 • Organizační zajištění výživy u hospitalizovaných dětí. Mléčná kuchyně.
 • Ošetřovatelský proces u novorozence (péče, výživa).
 • Ošetřovatelský proces u patologického novorozence, klokánkování.
 • Ošetřovatelský proces u dítěte s horečkou.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s akutním onemocněním dýchacích cest-inhalační léčba, kyslíková léčba, monitoring vitálních funkcí, dechová rehabilitace.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s hematologickými chorobami.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s onemocněním srdce a cév.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s akutním onemocněním ledvin a močových cest- zásady a způsoby odběru moči.
 • Ošetřovatelský proces u dětí s chronickým onemocněním ledvin a močových cest-příprava pacienta k vyšetření v celkové narkóze-k urologickému vyšetření, biopsii ledvin, před a pooperační péče.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • KLÍMA, J. A KOL. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016. 328 s. ISBN 978-80-247-5014-9.
 • SIKOROVÁ, L. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 208 s. ISBN 978-80 247-3593-1.
 • SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 288 s. ISBN 978-80-247- 3286-2.
 • FENDRYCHOVÁ, J. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011.192 s. ISBN 978-80-247-3940-3.
 • HELLBRÜGGE, T., ŠOLTÉS, L., ARCHALOUSOVÁ, A., ILERČÍKOVÁ, D. Prvních 365 dní v životě dítěte. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 168 s. ISBN 978-80-247-3457-6.¨
 • SIKOROVÁ, L. Dětská sestra v primární a komunitní péči. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 s. ISBN 978-80-247-3592-4.
 • Doporučená:
 • MUNTAU, C. A. Pediatrie. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 608 s. ISBN 978-80-247-4588-6.
 • LEBL, J., JANDA, J., POHUNEK, P., STARÝ, J. et al. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, 2014. 698 s. ISBN 978-80-74921-315.
 • BUŽGOVÁ, R., SIKOROVÁ, L. Dětská paliativní péče. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 240 s. ISBN 978-80-271-0584-7.
 • SEDLÁŘOVÁ, P. et al. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 245 s. ISBN 978-80-247-1613-8.
 • MATĚJČEK Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 182 s. ISBN 978-80-247-0870-6.
 • LEIFER, G. Úvod do porodnického a pediatrického ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 925 s. ISBN 80-247-0668-7.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je seznámit studenty s vývojem zdravého i nemocného dítěte, s péči o zdraví dítěte, prevencí onemocnění a nemocemi dětského věku v celém spektru klinických oborů. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí a způsob jejich uspokojování, výchovy dětí, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění, včetně odlišnosti multidisciplinární péče v oblasti ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních kolektivní péče.Znalosti:


Student zná příznaky, diagnostiku a léčbu jednotlivých nemocí u dětí. Zná základní ošetřovatelskou péči o děti s jednotlivými nemocemi. Zná vývoj zdravého dítěte od narození do dospělosti. Zná péči o fyziologického novorozence.Dovednosti:


Student má dovednost potřebné ke zvládnutí ošetřovatelské péče v oblasti ambulantní, polodenní i lůžkové péče, včetně péče o děti do 3 let v zařízeních kolektivní péče.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusí, cvičení, kazuistikyHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Pro prezenční formu studia porodní asistentka, všeobecná sestra - aktivní účast studentů na cvičeních, splnění docházky 75 %, splnění testu s 60 % úspěšností.


Pro kombinovanou formu studia všeobecná sestra - splnění testu s 60 % úspěšností.


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 24 hodin                          Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava: 24 hodin


Celkem: 60 hodinKombinované studium:


Přednášky: 10   hodin                           Cvičení: 5 hodin


Samostatná příprava: 75 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím