Ošetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětOšetřovatelská péče o nemocné s onkologickými chorobami (OPON)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMUDr. Lubomír Slavíček, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 5 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 5 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky
 • 1. Onkologie a její náplň, rizikové faktory vzniku zhoubných nádorů, primární prevence, klasifikace TNM, onkologické hlášení a jeho význam
 • 2. Komplexní léčba zhoubných nádorů, základy radioterapie, účinek ionizujícího záření na tkáně
 • 3. Přehled protinádorové chemoterapie a hormonální terapie, paliativní a symptomatická léčba
 • 4. Anamnéza a klinické vyšetření u onkologického pacienta, význam pro stanovení ošetřovatelské diagnózy
 • 5. Zásady primární a sekundární prevence, praktické příklady, problémy pozdní diagnostiky zhoubných nádorů
 • 6. Plánování protinádorové chemoterapie, způsoby aplikace cytostatik, zvláštnosti ošetřovatelské péče v průběhu chemoterapie
 • 7. Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie, jejich prevence a léčba
 • 8. Ošetřovatelská péče u nemocných v terminálních stádiích nádorového onemocnění
 • 9. Léčba bolesti
 • 10. Aspekty péče u onkologických nemocných
 • Cvičení
 • 1. Vyšetřovací metody v onkologii, nádorové markery, význam výsledků pro ošetřovatelský proces
 • 2. Zvláštnosti ošetřovatelské péče v průběhu radioterapie. Ukázka přístrojové techniky a vlastního ozařování
 • 3. Postradiační reakce místní a celková, ošetřování postradiačních reakcí, praktické ukázky
 • 4. Paliativní terapie, symptomatická terapie, zvláštnosti ošetřovatelské péče

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3742-3.
 • KLENER, P.: Klinická onkologie, 1. vyd. Praha: Galén - Karolinum, 2002. 686 s. ISBN 80-246-0468-X.
 • KLENER, P.: Klinická onkologie, 1. vyd. Praha: Galén - Karolinum, 2002. 686 s. ISBN 80-246-0468-X.
 • MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3171-1.
 • Doporučená:
 • NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK a Luboš PETRUŽELKA. Klinická a radiační onkologie pro praxi. Praha: Triton, 2005. ISBN 8072547364.
 • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 • TOMÁŠEK, Jiří. Onkologie: minimum pro praxi. Praha: Axonite CZ, 2015. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.

Anotace


Výsledky učení:


Student má znalosti o protinádorové farmakologické léčbě, nežádoucích účincích cytostatik, komplikacích chemoterapie, symptomech terminálních stádií maligních onemocnění a infekčních komplikacích vyskytujících se u onkologických pacientů.


Student poskytuje ošetřovatelskou péči nemocným s projevy nežádoucích účinků cytostatik a příznaky pokročilých stádií nemoci.  Cíl:


Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikou onkologického pracoviště a léčbou onkologických onemocněníZnalosti:


Student zná základní vyšetřovací metody a příznaky onkologických chorob a charakterizuje pojmy aktinoterapie, chemoterapie a nežádoucí účinky léčby.Dovednosti:


Student dokáže formulovat ošetřovatelské diagnózy u probíraných onkologických onemocnění a na jejich základě vytvářet intervence v ošetřovatelském plánu.


Obecné způsobilosti:


Student má základní přehled v oblasti varovných znamení onkologického onemocnění a jeho prevence.


Výukové metody: přednášky, cvičeníHodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Písemný znalostní test splněný min. na 60 %.


Výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) 100 % - 95 %


B (velmi dobře) 94 % - 86 %


C (dobře) 85 % - 80 %


D (uspokojivě) 79 % - 70 %


E (dostatečně) 69 % - 60 %


F (nedostatečně) 59 % a méně


 Studijní zátěž:Prezenční  studium:


Přednášky:  12 hodin                           Cvičení: 12 hodin


Samostatná příprava: 36  hodin


Celkem: 60 hodinKombinované studium:


Přednášky:  10 hodin                           Cvičení: 5hodin


Samostatná příprava: 45 hodin


Celkem: 60 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím