Management ve zdravotnictví

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětManagement ve zdravotnictví (MANZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantMgr. Bc. Jitka Dejmková
JazykČesky
Počet kreditů3
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2017/2018 P 6 3 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 6 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do předmětu, kvalifikační a osobnostní profil manažera v ošetřovatelství.
 • Komunikace – její cíle, funkce, typy, výběrový přijímací pohovor a úkoly manažera při pohovoru, porady a jejich vedení.
 • Funkce organizování v podmínkách zdravotnických zařízení a v oblasti zdravotnických služeb, rozdělení zdravotnických zařízení a zdravotní péče, zdravotní pojištění.
 • Personální management v ošetřovatelství.
 • Hodnocení pracovníků – formy a metody pracovního hodnocení, možné problémy a obtíže při hodnocení, kladné a negativní hodnocení pracovníků.
 • Výchova a vzdělávání v ošetřovatelském managementu, prognostika ve službách personálního managementu.
 • Kreativita v profesní činnosti.
 • Zvládání zátěžových situací, konflikty a jejich rozdělení.
 • Management kvality v ošetřovatelství – vymezení pojmu, koncepce kvality, hodnocení kvality v systému zdravotní péče, filozofie managementu kvality ošetřovatelské péče, model zabezpečení kvality, normy ošetřovatelské praxe, jejich význam a zásady zpracování, formulování kritérií pro dosažení stanovených norem.
 • Ošetřovatelský audit – členění, manažeři ošetřovatelské péče, hodnocení kvality poskytované péče – metody a formy hodnocení.
 • Finanční a právní aspekty managementu – náklady zdravotnických zařízení a jejich členění, základní zákony pracovně-právních vztahů.
 • Informační systém v managementu ošetřovatelství.
 • Cvičení:
 • Techniky prognózování - statistické techniky, Delfská technika, strategické analýzy –
 • SWOT analýza, analýza silových polí, analýza příčin a důsledků, Strategické plánování –
  definování vize organizace.
 • Vedení - styly práce vedoucích, moc řídícího pracovníka, techniky motivace a stimulace pro řešení úkolů v organizaci, kooperace a soutěživost ve skupině, možnosti rozvoje osobnosti manažera.
 • Rozdělování kompetencí a pravomocí, delegování pravomocí.
 • Management změn. Odpor ke změnám a způsoby jeho zvládání.
 • Reingeneering v organizaci.
 • Řízená péče a DRG systém. Nástroje řízené péče.
 • Case management, plánované propouštění pacientů. Mapy péče (kritické cesty).
 • Management kvality – význam, standardy, audity, akreditace.
 • Tvorba standardů v ošetřovatelství.
 • Management kvality – desetikrokový model zavádění kontinuálního zvyšování kvality.
 • Management rizik. Management času.
 • Základy marketingu pro zdravotnický sektor.

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • GLADKIJ, I. Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.
 • GROHAR-MURRAY, M.E., DICROCE, H.R. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 320 s. ISBN 80-247-0267-3.
 • JAKUŠOVÁ, V. Základy zdravotníckeho manažmentu: vysokoškolská učebnica. Martin: Osveta, 2010. 142 s. ISBN 978-80-8063-347-9.
 • POKORNÁ, A. a kol. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 248 s. ISBN 978-80-271-0720-9.
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 200 s. ISBN 978-80-247-2616-8.
 • Doporučená:
 • BONSE-ROHMANN, M., BURCHERT, H. Neue Bildungskonzepte für das Gesundheitwesen. Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, 2011. 310 s. Berichte zur beruflichen Bildung: Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbildung. ISBN 978-3-7639-1141-7.
 • KLEMENT, C. Mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve. 1. vyd. Banská Bystrica: PRO, 2011. 663 s. ISBN 978-80-89057-29-0.
 • Nutzen und Kosten im Gesundheitswesen - zur normativen Funktion ihrer Bewertung: Stellungnahme. Berlin: Deutscher Ethikrat, 2011. 133 s. ISBN 978-3-941957-16-9.
 • PLEVOVÁ, I., et al. Management v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 304 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3871-0.

Anotace


Výsledky učení:


Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje se základy moderního managementu v oblasti materiálních a personálních zdrojů, vytvářením strategií řízení kvality v systémech zdravotní a sociální péče. Studenti se naučí teorii řízení kvality, metodikám vypracování standardů ošetřovatelské péče a metodám auditní činnosti.Cíl:


Cílem předmětu je poskytnout poznatky o principech, organizaci a řízení ošetřovatelské péče, o řízení kvality ošetřovatelské péče, o provozu, financování a organizací ošetřovací jednotky. Předmět zároveň vede, jak dosahovat osobních a kolektivních dobrých výsledků; jakým způsobem řídit sebe i ostatní. V neposlední řadě seznamuje, jak efektivně využívat dostupné zdroje, techniky a metody. Nedílnou součástí předmětu je osvojení administrativních činností ve zdravotnictví, zejména ve vedení dokumentace týkající se oboru, včetně elektronické podoby této dokumentace.Znalosti:


Studen zná problematiku managementu ve zdravotnictví. Zná teorie řízení kvality, metodiky vypracování standardů ošetřovatelské péče a metody auditní činnosti. Dovednosti:


Student dovede vypracovat standardy a audity ošetřovatelské péče. Dovede vést ošetřovatelskou dokumentaci. Dovede se orientovat i v elektronické formě dokumentace.Obecné způsobilosti:


Student získává vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro   činnosti s touto zdravotní péčí související.Hodnotící metody a kritéria: Zápočet, Zkouška


Zápočet pro prezenční formu -docházka na cvičeních minimálně 75 % a vypracování seminární práce na zadané téma.


Zápočet pro kombinovanou formu - vypracování seminární práce na zadané téma.Zkouška


Ústní zkouška- výsledek zkoušky se hodnotí v souladu s pravidly ECTS klasifikačními známkami:


A (výborně) - ústní projev je samostatný, student pružně a správně reaguje na zadané otázky


B (velmi dobře) - ústní projev je samostatný, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


C (dobře)- v ústním projevu se objevují drobnější chyby nebo nepřesnosti, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami


D (uspokojivě) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s drobnými chybami za malé pomoci vyučujícího


E (dostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, na zadané otázky student reaguje s většími chybami za pomoci vyučujícího


F (nedostatečně) - v ústním projevu se objevují větší chyby, které nejsou vysvětleny nebo vysvětleny nedostatečně při výrazné pomoci vyučujícího


 Studijní zátěž:Prezenční forma:


Přednášky:  8 hodin                            Cvičení: 8hodin


Samostatná příprava: 44 hodin


Celkem:  60 hodinKombinované studium:


Přednášky: 5 hodin                            Cvičení: 5hodin


Samostatná příprava: 30 hodin


Celkem:40 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím