Ochrana veřejného zdraví a zdravý životní styl

Studijní plán: Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětOchrana veřejného zdraví a zdravý životní styl (OVZ)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garantdoc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Počítačové systémy - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Porodní asistentka - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Erasmus - Zdravotně sociální pracovník - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. KZ
Porodní asistentka - kombi, platný od ZS 2017/2018 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2008/2009 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2009/2010 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2011/2012 P 3 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Porodní asistentka - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 2 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2008/2009 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2009/2010 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2011/2012 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2013/2014 P 1 2 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný od ZS 2016/2017 P 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Program „ZDRAVÍ 21“.Zdravotní stav populace v ČR
 • Ukazatele zdravotního stavu.Zdraví a jeho determinanty
 • Životní prostředí.Pracovní podmínky a jejich vliv na zdraví
 • Poradny podpory zdraví a jejich pracovní náplň
 • Prevence nejčastějších neinfekčních onemocnění
 • Prevence infekčních onemocnění
 • Zásady zdravého životního stylu a jeho jednotlivé komponenty.Výchova ke zdraví v praxi zdravotnického pracovníka
 • Výživa jako faktor podpory zdraví. Výživa jako rizikový faktor.Výživová doporučení. Pyramida výživy
 • Kouření jako nemoc – závislost.Hlavní zhoubné nádory související s kouřením.
 • Alkohol.Drogy a gambling
 • Stres a mentální hygiena.Tělesná aktivita.Relaxace, význam odpočinku

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5351-5.
 • WASSERBAUER, S. a kol. Výchova ke zdraví. 1. vyd. Praha: SZÚ, 2001. 47 s. ISBN 80-7071-145-0.
 • ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Výchova ke zdraví. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 128 s. ISBN 978-80-247-3213-8.
 • DANZER, G. Psychosomatika. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 244 s. ISBN 978-80-7367-718-3.
 • Doporučená:
 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3223-7.
 • PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7262-597-0.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 279 s. ISBN 80-7178-774-4.
 • KUNCOVÁ, V. Zdravá výživa. 2. vyd. Praha: Grada publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3433-0.

Anotace


Výsledky učení:Cíl:


Cílem je vybavit studenty stěžejními informacemi o hygieně a epidemiologii při zabezpečování veřejného zdraví, o předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, o hromadně se vyskytujících onemocněních, nemocech podmíněných prací a jiných významných poruchách zdraví. Dalším cílem je seznámit studenty s obecnou epidemiologií a metodami epidemiologické práce, prevencí nozokomiálních nákaz, problematikou drogové závislosti - s jejími riziky, prevencí a léčbou a následnou péčí při závislostiZnalosti:


Student zná oblasti podpory a udržení zdraví při dodržování zdravého životního stylu v jednotlivých obdobích života. Student má poznatky o zdraví, upevňování zdraví, o zdravém způsobu života, o strategii péče o zdraví v celosvětovém, státním a regionálním měřítku, s metodami výchovy ke zdraví a předcházení onemocnění.Dovednosti:


Student má dovednosti v oblasti efektivní edukace a poskytování informací při zjištěných rizicích a při přímém ohrožení zdraví jednotlivců, rodin a komunit.Obecné způsobilosti:


Student má vědomosti a profesionální dovednosti nezbytné pro plánování, poskytování a vyhodnocování zdravotní péče v příslušném oboru a pro činnosti s touto zdravotní péčí související.


Výukové metody: přednášky, přednášky s diskusíHodnotící metody a kritéria: Zápočet


Písemný test s minimální úspěšností 70 % bodů z celkového bodového hodnocení."


 Studijní zátěž:Prezenční studium:


Přednášky: 18 hodin                             Cvičení: 0


Samostatná příprava: 22 hodin


Celkem: 40 hodin


Kombinované studium:


Přednášky: 10 hodin                              Cvičení: 0


Samostatná příprava: 35 hodin


Celkem: 45 hodin


Odborné stáže a praxe: není specifikováno

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím